combine_images_980.jpg

Условљеност

Штампа

 

Наставно-научно веће, на седницама одржаним 27.06.2019. године и 29.01.2020. године, донело је Одлуку о условљености полагања испита за програм акредитован 2018. године

 

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
1. Ф-I-1 Увод у фармацију  
2. Ф-I-2 Математика  
3. Ф-I-3 Физика  
4. Ф-I-4 Биологија са хуманом генетиком  
5. Ф-I-5 Анатомија  
6. Ф-I-6 Општа и неорганска хемија  
7. Ф-I-7 Органска хемија 1  
8. Ф-I-8 Физичко васпитање*  
9. Ф-I-9 Енглески језик  
10. Ф-I-10 Хистологија и ембриологија  
11. Ф-I-11 Ботаника  
12. Ф-I-12 Физичка хемија  
13. Ф-I-13 Аналитичка хемија 1  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

2. година

 

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
14. Ф-II-14 Аналитичка хемија 2 Општа и неорганска хемија
Аналитичка хемија 1
15. Ф-II-15 Органска хемија 2 Органска хемија 1
16. Ф-II-16 Инструменталне методе хемијске анализе Физичка хемија
Аналитичка хемија 1
17. Ф-II-17 Општа биохемија Биологија са хуманом генетиком
Органска хемија 1
18. Ф-II-18 Физиологија Физика
Анатомија
Хистологија и ембриологија
19. Ф-II-19 Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења Општа и неорганска хемија
Физичка хемија
Органска хемија 1
20. Ф-II-20 Микробиологија и основи имунологије Биологија са хуманом генетиком
21. Ф-II-21 Фармацеутска имунологија Хистологија и ембриологија
22. Ф-II-22 Броматологија Органска хемија 1
23. Ф-II-23 Фармакогнозија 1 Ботаника
Органска хемија 1

 

3. година

 

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
24. Ф-III-24 Фармацеутска хемија органских једињења 1 Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Органска хемија 2
25. Ф-III-25 Фармакогнозија 2 Фармакогнозија 1
26. Ф-III-26 Патофизиологија Општа биохемија
Физиологија
27. Ф-III-27.а Радиофармација  
Ф-III-27.б Хемија биоелемената  
Ф-III-27.в Хемија хетероциклуса  
Ф-III-27.г Колоидна хемија  
Ф-III-27.д Изоловање и синтеза секундарних метаболита  
Ф-III-27.ђ Фармацеутска биологија ћелије  
Ф-III-27.е Минералне супстанце - хемија и биолошки значај  
Ф-III-27.ж Систематика лековитих биљака  
28. Ф-III-28 Фармакологија Општа биохемија
Физиологија
29. Ф-III-29 Фармацеутска хемија органских једињења 2 Фармацеутска хемија органских једињења 1
30. Ф-III-30 Фармацеутска технологија 1 Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Фармакогнозија 1
31. Ф-III-31 Статистика у фармацији Математика
32. Ф-III-32.а Информатика  
Ф-III-32.б Увод у научноистраживачки рад  
Ф-III-32.в Вештина комуникације  

 

4. година

 

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
33. Ф-IV-33 Аналитика лекова Аналитичка хемија 2
Инструменталне методе хемијске анализе
Фармацеутска хемија органских једињења 2
34. Ф-IV-34 Медицинска биохемија Општа биохемија
35. Ф-IV-35 Фитотерапија 1 Фармакогнозија 2
Патофизиологија
36. Ф-IV-36 Фармацеутска технологија 2 Фармацеутска технологија 1
37. Ф-IV-37 Фармакотерапија Патофизиологија
Фармакологија
38. Ф-IV-38 Дијететика Патофизиологија
Физиологија
Броматологија
39. Ф-IV-39 Фармакокинетика Фармакологија
40. Ф-IV-40 Козметологија Фармацеутска технологија 1
41. Ф-IV-41.а Анализа фенолних једињења у природним производима  
Ф-IV-41.б Вода у фармацији  
Ф-IV-41.в Лековити природни производи  
Ф-IV-41.г Амбалажниматеријали у фармацији  
Ф-IV-41.д Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима  
Ф-IV-41.ђ Хемоинформатика  
Ф-IV-41.е Штетни ефекти лекова  
Ф-IV-41.ж Самонега и самолечење  
Ф-IV-41.з Савремене инструменталне методе у фармацији  

 

5. година

 

Р.бр Шифра Предмет Предмети које је потребно положити
42. Ф-V-42 Токсикологија Фармакологија
Аналитика лекова
43. Ф-V-43 Биофармација Фармацеутска технологија 2
44. Ф-V-44 Основи индустријске фармације Фармацеутска технологија 2
Козметологија
45. Ф-V-45 Клиничка фармација Фармакокинетика
Фармакотерапија
46. Ф-V-46 Основи фармацеутске биотехнологије Медицинска биохемија
Фармацеутска технологија 2
47./48. Ф-V-47/48.а Лекови и трудноћа  
Ф-V-47/48.б Увод у клиничку медицину  
Ф-V-47/48.в Фармакотерапија кардиоваскуларних болести  
Ф-V-47/48.г Основи фармацеутског менаџмента  
Ф-V-47/48.д Фармакоепидемиологија  
Ф-V-47/48.ђ Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на ћелијским моделима in vitro  
Ф-V-47/48.е Фитотерапија 2  
Ф-V-47/48.ж Маркетинг у фармацији  
Ф-V-47/48.з Спортска фармација  
Ф-V-47/48.и Интерпрофесионално образовање  
49. Ф-V-49 Фармацеутско законодавство и етика Козметологија
50. Ф-V-50 Фармацеутска пракса Фармацеутска технологија 2
Дијететика
Фитотерапија
51. Ф-V-51 Стручна студентска пракса  
52. Ф-V-52 Дипломски рад Положени сви испити са програма интегисаних академских студија фармације

 

Наставно-научно веће, на седници одржаној 12.01.2015. године, донело је Одлуку о условљености полагања испита за програм акредитован 2013. године

 

Р.бр.

Назив предмета

Предмети које је студент обавезан да положи као услов:

1.

Увод у фармацију

2.

Математика

3.

Физика

4.

Биологија са хуманом генетиком

5.

Општа хемија

6.

Анатомија

7.

Органска хемија 1

8.

Енглески језик

9.

Хистологија и ембриологија

10.

Ботаника

11.

Неорганска хемија

12.

Физичка хемија

13.

Аналитичка хемија 1

14.

Аналитичка хемија 2

Општа хемија
Аналитичка хемија 1

15.

Органска хемија 2

Органска хемија 1

16.

Инструменталне методе хемијске анализе

Физичка хемија
Аналитичка хемија 1

17.

Општа биохемија

Биологија са хуманом генетиком
Органска хемија 1

18.

Физиологија

Физика
Анатомија
Хистологија
и ембриологија

19.

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

Неорганска хемија
Физичка хемија
Органска хемија 1

20.

Микробиологија и основи имунологије

Биологија са хуманом генетиком

21.

Фармацеутска имунологија

Хистологија и ембриологија

22.

Броматологија

Органска хемија 1
Аналитичка хемија 1

23.

Фармакогнозија 1

Ботаника
Органска хемија 1

24.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Органска хемија 2

25.

Фамакогнозија 2

Фармакогнозија 1

26.

Патофизиологија

Општа биохемија
Физиологија

27.a

Радиофармација

27.б

Хемија биоелемената

27.в

Хемија хетероциклуса

27.г

Колоидна хемија

27.д

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

27.ђ

Фармацеутска биологија ћелије

28.

Фармакологија

Општа биохемија
Физиологија

29.

Фармацеутска хемија органских једињења 2

Фармацеутска хемија органских једињења 1

30.

Фармацеутска технологија 1

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Фармакогнозија 1

31.

Статистика у фармацији

Математика

32.а

Енглески језик у фармацији

32.б

Информатика

32.в

Увод у научноистраживачки рад

32.г

Вештина комуникације

32.д

Лековити природни производи

33.

Аналитика лекова

Аналитичка хемија 2
Инструменталне методе хемијске анализе
Фармацеутска хемија органских једињења 1
Фармацеутска хемија органских једињења 2

34.

Медицинска биохемија

Општа биохемија

35.

Фитотерапија

Фамакогнозија 2
Патофизиологија

36.

Фармацеутска технологија 2

Фармацеутска технологија 1

37.

Фармакотерапија

Патофизиологија
Фармакологија

38

Дијететика

Патофизиологија
Физиологија
Броматологија

39.

Фармакокинетика

Фармакологија

40.

Козметологија

Фармацеутска технологија 1

41.а

Анализа фенолних једињења у природним производима

41.б

Вода у фармацији

41.в

Интеракција лековитог биља и животне средине

41.г

Амбалажни материјали у фармацији

41.д

Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима

42.

Токсикологија

Фармакологија
Аналитика лекова

43.

Биофармација

Фармацеутска технологија 2

44.

Основи индустријске фармације

Фармацеутска технологија 2
Козметологија

45.

Клиничка фармација

Фармакокинетика
Фармакотерапија

46/47.а

Лекови и трудноћа

46/47.б

Штетни ефекти лекова

46/47.в

Увод у клиничку медицину

46/47.г

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

46/47.д

Основи фармацеутског менаџмента

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

46/47.е

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

48.

Фармацеутско законодавство и етика

Козметологија

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

Медицинска биохемија
Фармацеутска технологија
2

50.

Фармацеутска пракса

Фармацеутска технологија 2
Дијететика
Фитотерапија

51.

Стручна студентска пракса

Положени сви претходни предмети из курикулума студијског програма

52.

Диплoмски рaд

Положени сви испити са програма интегисаних академских студија фармације

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42