combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Интегрисане академске студије - Фармација за стицање академског назива магистар фармације се остварују у току пет година и изводе се у десет семестара са укупно 4380 часова наставе. Настава се изводи у облику теоријске наставе, практичне наставе, практични рад студената у лабораторијама, семинара и семинарских радова, теренске наставе, тематских радионица, стручне студентске праксеи менторски вођеног истраживачког рада студената који је у функцији израде дипломског рада.

Укупно ангажовање студената кроз све предвиђене облике наставе изражено је бројем од 300 ЕСПБ бодова. Имплементација ЕСПБ извршена је према немодуларизованом систему (предмети могу имати различит број бодова тако да је укупан број бодова у једној академској години 60). Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након положеног завршног испита.

У току I, II и III семестра студија студенти углавном стичу знања из базичних природних наука које су од значаја за студије фармације (Математика, Физика, Биологија са хуманом генетиком, Органска хемија 1 и 2, Аналитичка хемија 1 и 2, Физичка хемија и други) и базичних медицинских наука (Анатомија, Хистологија и ембриологија, Општа биохемија, Физиологија). Од  IV  до VIII семестра настава је оријентисана ка фармацеутским научно-стручним предметима (Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења, Фармацеутска хемија органских једињења 1 и 2, Броматологија, Фармакогнозија 1 и 2, Фармацеутска технологија 1 и 2,  Фармакокинетика), стручно-апликативним (Фитотерапија 1, Аналитика лекова, Фармакотерапија, Козметологија) и предметима медицинских наука који су у тесној вези са фармацијом (Микробиологија и основи имунологије, Фармацеутска имунологија, Патофизиологија, Фармакологија, Медицинска биохемија и други). У току IX семестра студенти стичу образовање из стручно-апликативних фармацеутских предмета (Токсикологија, Клиничка фармација, Основи индустријске фармације и Основи фармацеутске биотехнологије). Током X семестра студенти стичу знања и вештине потребне за рад фармацеута у јавној и болничкој апотеци (Фармацеутска пракса) и знања из фармацеутског законодавства. У X семестру студијског програма предвиђена је Стручна студентска пракса у трајању од 300 часова наставе у реалном окружењу рада фармацеута, јавна и болничка апотека. Такође, у X семестру студенти приступају изради менторски вођеног дипломског рада.

Изборни предмети предвиђени су у V, VI, VIII и IX семестру. Наставни садржаји изборних предмета су тако конципирани да омогућавају студентима да прошире своја знања о неким темама које су у мањој мери обрађене у оквиру обавезних предмета (изборни предмети у V и VIII семестру), унапреде своје, информатичке и комуникацијске способности, односно стекну добру основу за бављење истраживачким радом (изборни предмети у VI семестру) и на одговарајући начин буду упознати са основним принципима клиничке медицине и/или прошире своја знања из одређених области фармације значајних за фармацеутску праксу (изборни предмети у IX семестру).

Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42