combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Интегрисане академске студије стоматологије за стицање назива доктора стоматологије трају шест година или 12 семестара (4650 часова) од чега 1830 часова активне наставе, 2460 часова практичне наставе и 360 часова осталих облика наставе - стручна пракса и дипломски рад. Активна настава се изводи у облику: предавања, вежби и осталих облика наставе (семинара, колоквијума, консултација, предиспитних вежби) и истраживачког рада у оквиру израде дипломског рада.

Ангажовање студента у студијском програму интегрисаних акадмских студија стоматологије, остварује се кроз активну наставу и изражено је бројем од 360 ЕСП бодова. Вредност једног ЕСП бода одговара радном ангажовању студента, у просеку, од 27 часова.

Имплементација ЕСПБ извршена је према систему у коме сваки предмет може имати различит број бодова, али укупан број бодова, свих предмета, у једној академској години износи 60. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности за постизање циља и исхода предмета, а студент остварује бодове, предвиђене за предмет у току предиспитних активности и након завршног испита.

Наставни процес предмета у студијском програму одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе.

Наставни план студијског програма стоматологије омогућава студентима прве године студија да усвоје знања из опште-образовних предмета (Медицина и друштво, Медицинска статистика и информатика, Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном и Физичко васпитање), медицинских, претклиничких предмета: Молекуларна и хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Биохемија и оралнa биохемијa, као и Морфологија зуба – претклинички, теоријско-методолошки предмет. У другој години студија студенти, поред предмета базичне медицинске науке и стицања знања и вештина неопходних за савладавање наставног програма клиничких вештина, стичу знања из стоматолошког предклиничког предмета - Стоматолошки материјали и Стоматолошка протетика - претклиника. Наставним планом треће године стоматологије обухваћени су предмети из категорије клиничке медицине: Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом, Радиологија, Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација), Фармакологија са токсикологијом, Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија), Дерматовенерологија, као и претклинички предмети: Болести зуба претклиника и Анестезија у стоматологији. У четвртој и петој години студијског програма стоматологије студенти стичу знања и вештине из стоматолошких клиничких предмета. У четвртој години из предмета: Болести ризика, Орална хирургија, Стоматолошка протетика клиника I, Рестауративна одонтологија, Орална медицина, Претклиничка ендодонција, Гнатологија и Превентивна стоматологија. У петој години студенти стичу знања и вештине из следећих предмета: Орална хигијена, Стоматолошка протетика клиника II, Клиничка ендодонција, Ортопедија вилица, Пародонтологија, Дечја стоматологија. У шестој години стичу знања и вештине из Оториноларингологије, Имплантологије, Максилофацијалне хирургије, док се у XII семестру планира настава из Судске медицине, блок настава из Рестауративнe стоматологијe и Педодонцијe како би стекли клиничка знања и вештине из стоматологије.

Изборни предмети, предвиђени су у II семестру, и кроз изборне блокове у свакој години студија. У првој години, студент бира један од два понуђена изборна предмета. У свим осталима годинама бира по два изборна предмета од понуђених предмета. Изборни предмети пружају прилику студентима да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима стоматологије.

Након положених свих предмета, предвиђених наставним планом и програмом интегрисаних академских студија стоматологије, студент приступа изради и одбрани дипломског рада.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42