combine_images_980.jpg

Етички комитет за научна истраживања и Eтичка комисија за заштиту добробити огледних животиња

Штампа

 

ЕТИЧКИ КОМИТЕТ  за научна истраживања је орган Медицинског факултета који разматра етички аспект претклиничких и клиничких научних истраживања и објављивања научних резултата. Комитет има 9 чланова од којих најмање један није у радном односу на Медицинском факултету и најмање један није здравствени радник. Председника, заменика председника и чланове именује Наставно-научно веће.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2021. године за чланове Етичког комтета Медицинског факултета у Нишу, на период од три године, именовани су:

 1. Проф. др Андреј Вељковић, председник Комитета
 2. Проф. др Дијана Стојановић, члан и заменик председника  
 3. Проф. др Горан Бјелаковић, члан
 4. Проф. др Марија Игић, члан
 5. Проф. др Предраг Ковачевић, члан
 6. Проф. др Радмила Величковић Радовановић, члан
 7. Проф. др Јасмина Поповић, члан
 8. Проф. др Срђан Голубовић, члан, Правни факултет Ниш
 9. Лука Стевић, студент ИАС Медицина

 

Рад Етичког комитета регулише се  Правилником о раду, који доноси Наставно-научно веће Факултета.

Етички комитет подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу Медицинског факултета једном годишње, по правилу на крају године.

Етички комитет доноси свој етички кодекс.

Документа етичког комитета  можете преузети овде.

 


ЕТИЧКА КОМИСИЈА за заштиту добробити огледних животиња је орган Факултета који утврђује начин спровођења огледа на животињама, у складу са Законом о добробити животиња. Kомисија има 11 чланова, од којих најмање трећину чланова чине лица која нису запослена на Факултету. 

 

Етичка комисија за заштиту добробити огледних животиња даје стручно мишљење о етичкој и научној оправданости спровођења огледа, на основу кога надлежно министартво, доноси решење о одобравању огледа. Рад Етичкe комисијe за заштиту добробити огледних животиња регулише се Правилником о раду Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња.

 

Одлуком Декана Медицинског факултета Универзитета у Нишу, а на предлог Наставно-научно веће Факултета од 31.05.2023. године, за чланове Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња у следећем саставу:

 1. Проф. др Стево Најман, редовни професор за УНО Биологија са хуманом генетиком, председник Етичке комисије,
 2. Проф. др Ненад Стојиљковић, редовни професор за УНО Физиологија, члан и заменик председника,
 3. Др Зоран Цветковић, ветеринар-хирург специјалиста, члан,
 4. Проф. др Душан Соколовић, редовни професор за УНО Биохемија, члан,
 5. Проф. др Мирослав Стојановић, редовни професор за УНО Хирургија–општа хирургија, члан,
 6. Проф. др Владимир Петровић, ванредни професор за УНО Хистологија и ембриологија, члан,
 7. Душан Стојановић, представник удружења усмереног ка заштити животиња-Зоопланета, члан,
 8. Проф. др Милан Стоиљковић, ванредни професор за УНО Фармакологија са токсикологијом, члан,
 9. Доц. др Сања Стојановић, доцент за УНО Биологија са хуманом генетиком, члан,
 10. Проф. др Миодраг Стојановић, редовни професор за УНО Медицинска статистика и информатика, члан,
 11. Др сци. вет. мед. Милош Петровић,ветеринар-специјалиста,директор Ветеринарског специјалистичког института „Ниш“.

Мандат чланова Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња траје три године.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42