combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу уписује студенте
по АКРЕДИТАЦИЈИ добијеној 09.03.2022. године.

 

Сврха студијског програма специјалистичких академских студија Козметологија је да омогући студентима да стекну професионално образовање и стручна знања из области козметологије, почевши од знања о сировинама које се користе у изради козметичких производа, поступцима/принципима формулације козметичких производа, методама израде и испитивања њиховог квалитета, безбедности и ефикасности примене, затим знања везаних за законску регулативу, козметовигиланцу и маркетинг ових производа. Примарни циљ специјалистичких академских студија Козметологијa је образовање високо компетентних стручњака за специфичне послове у области козметологије и достизање високих стандарда професије. Циљ се остварује кроз стицање знања и специфичних вештина потребних за обављање послова у области козметологије, за развој критичког мишљења и самосталан рад у струци.

На Специјалистичке академске студије Козметологија може се уписати лице које је: дипломирани фармацеут/магистар фармације, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар/магистар фармације-медицински биохемичар,  дипломирани биолог, дипломирани технолог,  доктор медицине  и  доктор стоматологије.

Студијски програм Cпецијалистичке академске студије Kозметологија представља студије другог степена у оквиру образовно-научног поља Mедицинске науке и научне области Фармацеутске науке. Студије трају 1 годину (2 семестра), имају укупно 825 часова активне наставе и обим од 60 ЕСПБ бодова. По завршетку студија, студент стиче академско звање Специјалиста фармације.

У структури програма су академско-општеобразовни предмети заступљени са 6,67 % ЕСПБ, теоријско-методолошки са 20 % ЕСПБ, стручни са 16,67 % ЕСПБ, и стручно-апликативни са 56,67% ЕСПБ. Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете је 21,67 %. Студијски програм обухвата 8 обавезних предмета (у сваком семестру по четири) и 1 изборни предмет (у другом семестру), при чему студент бира 1 од 3 понуђена изборна предмета. Завршни рад се приказује кроз две позиције: а) истраживања која су у директној вези са реализацијом завршног рада - предмет Завршни рад и б) Израда и одбрана завршног рада.

Студијски програм обухвата следеће предмете: Козметичке сировине, Сировине биљног порекла у козметичким производима, Формулација, израда и испитивање козметичких производа, Дерматологија – одабрана поглавља, Биохемија коже, Безбедност козметичких производа и козметовигиланца, Маркетинг и производња козметичких производа, Ефикасност козметичких производа – методе процене (изборни), Одабране инструменталне методе у аналитици козметичких производа (изборни), Природна и органска козметика (изборни). Сви предмети су једносеместрални. За сваки од предмета по завршеној настави предвиђена је провера знања писменим путем (тест) или усменим путем, а број бодова се сабира са бодовима стеченим кроз предиспитне обавезе. Начин завршетка специјалистичких академских студија Козметологија је јавна одбрана специјалистичког рада. Изради и одбрани завршног (специјалистичког) рада додељен је одговарајући број ЕСПБ бодова којима се изражава рад студента на изради завршног рада и тај број улази у укупан број бодова неопходних за завршетак специјалистичких академских студија.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42