combine_images_980.jpg

Исходи учења

Медицински факултет Универзитета у Нишу уписује студенте
по АКРЕДИТАЦИЈИ добијеној 09.03.2022. године.

 

Исхoди учeњa кoje oбeзбeђуje структурa курикулумa студиjскoг прoгрaма САС Козметологија могу се приказати кроз стицaњe Знaњa (Z), Вeштинa (V) и Стaвoвa /Пoнaшaњa (SP) у oквиру слeдeћих кaтeгoриja кoмпeтeнциja (исхoдa):

  1. Специфична знања и вештине из козметологије
  2. Интеграција дерматологије и биохемије са козметологијом
  3. Интеграција биотехнологије, микробиологије,фармакологије и инструменталне хемијеса козметологијом
  4. Прoфeсиoнaлизaм

 

КOMПETEНЦИJA

Специфична знања и вештине из козметологије

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1. Разумевање националних и међународних прописа у области Козметологије и сагледавање суштине њихових перманентних промена; Z1
2. Познавање козметичких сировина и трендова у њиховој карактеризацији и употреби; Z2
3. Познавање принципа формулације, израде и испитивања савремених козметичких производа (анализирање задатка везаног за процес формулације и планирање стратегије за његово решавање); Z3
4. Способност за самосталан рад на формулацији козметичких производа за различите намене; V1
5. Способност израде козметички активних материја и савремених козметичких производа; V2
6. Пoзнaвaњe процеса/поступка успешног трансфера технолошког процеса израде козметичких производа са лабораторијског на индустријски ниво; Z4
7. Оспособљеност за израду производне документације за козметичке производе; Z5
8. Способност спровођења трансфера технолошког процеса израде козметичких производа са лабораторијског на индустријски ниво; V3
 
 
 

КOMПETEНЦИJA

Интеграција дерматологије и биохемије са козметологијом

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1. Познаје грађу коже и њених аднекса, морфологију основних промена на кожи, најчешћа дерматокозметска обољења кожеи њихово лечење Z6
2. Познавање процеса синтезе и регулације синтезе, као и улогама меланина и факторима који утичу на меланогенезу. Познавање поремећаја пигментације коже; Z7
3. Познавање фактора који доводе до хронолошког и фотостарења коже и сагледавање механизама деловања слободних радикала као фактора оштећења коже и промена које настају на кожи токомделовања слободних радикала; Z8
4. Познавање механизама имунских и алергијских реакција са аспекта биомедијатора алергије и инфламације и односа између алергена и кожних манифестација, као и синдрома неподношљивости коже према козметичким производима и синдрома осетљиве коже на различите узрочнике; Z9
5. Познавање генских фактора у регулацији структуре и квалитета коже, механизама регулације генске експерсије; Z10
6. Познавање структуре и аранжирање градивних и потпорних беланчевина и других биомолекула елемената екстрацелуларног матрикса и њихове функције; Познавање значаја воде, улоге аквапорина и метаболизма минерала. Z11
7. Познавање улоге цитокина у регулацији инфламације, улоге хормона и фактора раста током пролиферације кератиноцита и фибробласта; Познавање значаја биохемијских медијатора и механизама регенерације и зарашћивања рана; Z12
8. Познавање фактора важних за процес формирања, миграције, диференцијације и аранжирања корнеоцита, фибробласта и кератиноцита, фиброзе и хиперкератозе; Z13
9. Упознавање са значајем витамина (А, Б групе, Ц, Д, Е), полинезасићених масних киселина (витамин Ф) у метаболизму коже и видљивих слузокожа, дијагностика дефицита; Z14
10. Способност доказивања присуства витамина и одређивање редокс потенцијала; V4
11. Пoзнaвaњe ефеката синтетских естрогена, парабена и флатала на кожу и организам у целини; Z15
 
 
 

КOMПETEНЦИJA

Интеграција биотехнологије, микробиологије,фармакологије иинструменталне хемијеса козметологијом

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1. Познавање метода евалуације ефеката примене козметичких производа; Z16
2. Владање вештином спровођења метода евалуације ефеката примене козметичких производа(оспособљеност креирања и спровођења испитивања ефикасности примене козметичких производа); V5
3. Познавање метода процене безбедности примене козметичких производа; Z17
4. Оспособљеност за креирање и спровођење испитивања безбедности примене козметичких производа; V6
5. Познавање могућих нежељених реакција на козметичке производе; Z18
6. Познавањe инструменталних метода хемијске анализе које се користе за испитивање присуства (идентификације) пожељних и непожељних компоненти у козметичким производима и сировинама за њихово добијање; Z19
7. Способност самосталног одабира одговарајуће инструменталне методе (технике) за одређену анализу према врсти и карактеристикама узорка који треба анализирати и тумачење добијених резултате. Z20
 
 
 

КOMПETEНЦИJA

Прoфeсиoнaлизaм

Институциoнaлни циљeви учeњa

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1. Критичка евалуација и интерпретација информација и података из стручне и научне литературе из области Козметологије; V7
2. Способност прихватања целоживотног образовања и напредовања у области козметологије; SP1
3. Етички приступ у свим професионалним активностима SP2
4. Способност за тимски рад у оквиру система обезбеђења квалитета кроз примену принципа добре лабораторијске праксе (GLP) и добре произвођачке праксе за козметологију (GMP) SP3
5. Способност стручне и компетентне маркетиншке презентације козметичких производа; V8
 
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42