combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине трају 6 година односно 12 семестара наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара, приказа случаја), 4) летње стручне праксе, клиничке практичне наставе и самосталног рада који је у функцији израде завршног дипломског испита. Однос појединих облика наставе дефинисан је у складу са исходом студијског програма. Укупан број часова у курикулуму студијског програма износи 5680, а број часова активне наставе 4740, од којих је 2235 посвећено теоријској настави, а 2505 часова вежбама и другим облицима активне наставе. Број часова активне наставе је већи од броја који представља законски минимум. Летња стручна пракса и клиничка практична настава обухватају 790 часова, а самостални рад студената за израду дипломског рада обухвата још 150 часова.

Укупно ангажовање студената студијског програма интегрисаних академских студија-Mедицине кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада, изражено је бројем од 360 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

Имплементација ЕСПБ извршена је према немодуларизованом систему, у којем сваки предмет може имати различит број бодова тако да је укупан број бодова у једној академској години 60. Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука (Молекуларна и хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија), опште– образовних наука (Медицинска статистика и информатика, Медицинa и друштво) и да упозна принципе професионалног и етичког приступа пацијентима, колегама и особљу здравствених установа (Увод у клиничку праксу). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини) се студенти стичу знање из базичних медицинских наука (Основи имунологије, Физиологија, Биохемија, Микробиологија) и знање и вештине неопходне за пружање прве медицинске помоћи (Прва помоћ). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патофизиологија и Фармакологија са токсикологијом) и клиничких наука (Интерна пропедевтика). Током IV, V i VI године студија студенти стичу образовање (знање и вештине) из области клиничких наука (Инфективне болести, Радиологија, Интерна медицина, Психијатрија са медицинском психологијом, Клиничка биохемија, Клиничка микробиологија, Дерматовенерологија, Неурологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија 1, Клиничка фармакологија, Физикална медицина и рехабилитација, Анестезиологија са реаниматологијом, Медицина рада, Офталмологија, Хирургија 2, Оториноларингологија, Максилофацијална хирургија, Клиничка онкологија, Ургентна медицина, Породична медицина и Судска медицина.

Након III, IV и V године студија студенти обављају летњу стручну праксу у наставним базама клиничких предмета (Интерна медицина, Хирургија, Педијатрија и Гинекологија са акушерством) у тајању од 430 часова.

Изборни предмети, предвиђени у II, III, VI, VII, VIII i X семестру пружиће прилику студентима да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима медицине.

У XII семестру студијског програма предвиђена је клиничка практична настава (клинички стаж) у трајању од 90 часова уводних вежби у оквиру студијског истраживачког рада које држе наставници и 360 часова часова практичне наставе коју студенти обављају кроз стручну праксу. Студије се завршавају одбраном дипломског рада.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42