combine_images_980.jpg

Основне стуковне студије

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Основне струковне студије су студије првог степена. На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. На основним струковним студијама остварени обим студија износи 180 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова.

Студенти на основним струковним студијама – стичу кључна знања из дефинисаних области студирања, оспособљени су за самосталан рад, у стању су да примене стечена знања и вештине, професионално приступају послу и биће оспособљени и за наставак студија на специјалистичким студијама.

 

sms zp sei
     
Стручни назив: Стручни назив: Стручни назив:
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

 

Трајање студија: три године (6.сем)

Укупан остварени број ЕСП: 180 бодова

 

Трајање студија: три године (6.сем)

Укупан остварени број ЕСП: 180 бодова

 

Трајање студија: три године (6.сем)

Укупан остварени број ЕСП: 180 бодова

Интегрисане академске студије

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Интегрисане академске студије су студије другог степена. Законом је дозвољена могућност да се студијски програми из области медицинских наука могу организовати ИНТЕГРИСАНО у оквиру основних и мастер академских студија. У том случају остварени обим студија износи 360 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова, за студијски програм МЕДИЦИНА и студијски програм СТОМАТОЛОГИЈА, односно 300 ЕСПБ за студијски програм ФАРМАЦИЈА.

 

med  100x120 sm2

stom100x120sm2

farma100x120sm2

     

Стручни назив: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Стручни назив:  ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 

Стручни назив: МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ 

Трajaњe студиja: шeст гoдинa (12 сем.)

Трajaњe студиja: шест гoдинa (12 сем.)

Трajaњe студиja: пет гoдинa (10 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 360 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 360 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 300 бодова

Специјалистичке струковне студије

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Специјалистичке струковне студије су студије првог степена по Закону о високом образовању од октобра 2017. године. Студијски програм специјалистичких струковних студија темељи се на потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате прогресивни развој медицинских наука. На специјалистичким струковним студијама остварени обим студија износи 60 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова

Специјалистичке струковне студије дају широку и чврсту основу за јавно-здравствени рад и лидерску стручну улогу у делу здравствене заштите. Студенти на специјалистичким струковним студијама - проширују знања стечена на основним струковним студијама и стичу одговарајуће квалификације из области студирања потребне за обављање специфичних задатака у оквиру своје професије.

Студије трају једну наставну годину, односно два семестра. У првом семестру се изводи теоријска и практична настава док се током другог семестра обавља практична настава (стручна пракса) и припрема завршни стручни рад. Завршни стручни рад је из области стручно апликативног предмета и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од писаног текста и усмене одбране.

 SSS sms
 
Стручни нaзив:

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 
Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова

 

Студије - врсте и степени

 

Делатност високог образовања остварује се кроз СТРУКОВНЕ, АКАДЕМСКЕ,  и ДОКТОРСКЕ студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајм, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег ницоа и врсте студија.

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студијски програм утврђује Наставно-научно веће Факултета, доноси Сенат Универзитета, а акредитује Комисија за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

Опширније...

Докторске академске студије

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

На докторске академске студије уписују се најквалитетнији кандидати, лица са завршеним академским студијама са најмање 300 ЕСП бодоваи општом просечном оценом најмање 8 (осам) на тим студијама, лица која имају завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСП бодова и објављене научне радове у складу са Правилником Факултета, или лица која имају завршене студије по правилима које су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС", број 76/2005..)


Медицински факултет у Нишу  остварује докторске академске студије за стицање научног звања:

Studije III M

 Studije III S

 Studije III F

 

НаРДуС-Национални Репозиторијум Дисертација у Србији

nardus


Висина школарине за студије и накнаде за пружање услуга

 

Висине школарина за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнаде за пружање услуга из образовне делатности Факултета одређује Савет факултета и доноси одлуке:


 

ОДЛУКА ВРСТА СТУДИЈА ШКОЛСКА ГОДИНА

       
1pdf ОДЛУКА о висини школарине и накнадама
специјалистичке и уже специјалистичке студије 2022/2023

1pdf ОДЛУКА о висини школарине и накнадама
интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије
2022/2023

       
1pdf ОДЛУКА о допуни Одлуке о висини школарине специјалистичке и уже специјалистичке студије 2021/2022

1pdf ОДЛУКА о висини школарине специјалистичке и уже специјалистичке студије у струци 2021/2022

1pdf ОДЛУКА о висини школарине последипломске студије 2021/2022

1pdf ОДЛУКА о висини школарине интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије
2021/2022

1pdf ОДЛУКА о висини накнаде интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије
2021/2022

       
1pdf  ОДЛУКА о висини школарине

интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије

2020/2021

pdf  ОДЛУКА о висини школарине последипломске студије 2020/2021

pdf  ОДЛУКА о висини школарине специјалистичке и уже специјалистичке студије у струци 2020/2021

       
1pdf  ОДЛУКА о висини школарине

интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије

2019/2020.

pdf  ОДЛУКА о висини накнаде

интегрисане академске студије
основне струковне студије
специјалистичке струковне студије

2019/2020.

pdf  ОДЛУКА о висини школарине последипломске студије 2019/2020.

pdf ОДЛУКА о висини школарине специјалистичке и уже специјалистичке студије у струци 2019/2020.

Специјалистичке академске студије

 

Студијски програм  је у поступку акредитације

 

Специјалистичке академске студије су студије другог степена по Закону о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони). Студијски програм специјалистичких академских студија темељи се на потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате прогресивни развој медицинских наука. На специјалистичким академским студијама остварени обим студија износи 60 ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) Бодова.

Специјалистичке академске студије трају једну наставну годину, односно два семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно завршене мастер академске студије/интегрисане академске студије.

Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

 
КОЗМЕТОЛОГИЈА
 
 
Стручни нaзив:

СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

 
Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова

Поткатегорије

Препоручујемо

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Uni Nis2

 

ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ

imunizacija
 
 
ФОРУМ Универзитета у Нишу
forum uni
 

Бесплатни сервис за приступ интернету
eduroam logo
 

Брзи линкови

Конкурси, Увиди јавности

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42