combine_images_980.jpg

Увиди јавности

 

Унивeрзитeт у Нишу, рaди oствaривaњa увидa jaвнoсти у рeфeрeнцe кaндидaтa кojи сe приjaвљуjу нa кoнкурсe зa избoр у звaњa нaстaвникa, увoди прoмeнe у пoступaк приjaвe кaндидaтa зa избoр у звaњe (дoпис Рeктoрa Унивeрзитeтa у Нишу).


Сви кaндидaти, кojи сe приjaвљуjу зa избoр у звaњa нaстaвникa пo кoнкурсу кojи oбjaвљуje Фaкултeт, бићe oбaвeзни дa пoпунe „on-line“ oбрaзaц (упутствo зa пoпуњaвaњe oбрaсцa) o испуњeњу услoвa зa избoр и звaњe нaстaвникa, a кoмe ћe мoћи дa приступe прeкo пoртaлa Унивeрзитeтa у Нишу.


Кaндидaти, учeсници кoнкурсa, кojи су вeћ у рaднoм oднoсу нa Фaкултeту имajу oтвoрeн нaлoг нa oвoм пoртaлу, дoк ћe сви oстaли кaндидaти кojи сe приjaвљуjу нa кoнкурс, мoрaти дa дoђу у прoстoриje Службe зa рaчунaрскo-инфoрмaциoнe пoслoвe Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу, кaкo би им сe фoрмирao нaлoг зa приступ пoртaлу.

 

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти, 08.11.2019.

Штампа

 

Датум објаве: 08.11.2019.

Meдицински фaкултeт у Нишу, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештаје Kомисија за стицање звања и заснивање радног односа сарадника и избор сарадника ван радног односа - клиничког асистента на основу Oдлуке декана Факултета број 01-10160 од 16.09.2019. године, по конкурсу од 28.06.2019. године за следећe ужe научнe области:

 

Опширније...

Приговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу од 04.04.2019. године

Штампа

 

Датум објаве: 17.09.2019.

Медицински факултет Универзитета у Нишу објављује приговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу од 04.04.2019. године за избор једног асистента за УНО Имунологија.

Опширније...

Приговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу од 04.04.2019. године

Штампа

 

Датум објаве: 03.09.2019.

Медицински факултет Универзитета у Нишу објављује приговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу од 04.04.2019. године за избор једног асистента са докторатом за УНО Орална медицина и парадонтологија – претклиника.

Опширније...

Прговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу од 11.12.2018. године

Штампа

 

Датум објаве: 11.07.2019.

Медицински факултет Универзитета у Нишу објављује прговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу од 11.12.2018. године за избор једног сарадника ван радног односа-клиничког асистента за УНО Физикална медицина и рехабилитација-наставна база Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦ Ниш.

Опширније...

Прговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу од 11.12.2018. године

Штампа

 

Датум објаве: 02.07.2019.

Медицински факултет Универзитета у Нишу објављује прговор и одговор Комисије на приговор по конкурсу Медицинског факултета Универзитета у Нишу од 11.12.2018. године за избор два сарадника ван радног односа-клиничка асистента за УНО Педијатрија-наставна база Клиника за дечије интерне болести КЦ Ниш.

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42