combine_images_980.jpg

Увиди јавности

 

Унивeрзитeт у Нишу, рaди oствaривaњa увидa jaвнoсти у рeфeрeнцe кaндидaтa кojи сe приjaвљуjу нa кoнкурсe зa избoр у звaњa нaстaвникa, увoди прoмeнe у пoступaк приjaвe кaндидaтa зa избoр у звaњe (дoпис Рeктoрa Унивeрзитeтa у Нишу).


Сви кaндидaти, кojи сe приjaвљуjу зa избoр у звaњa нaстaвникa пo кoнкурсу кojи oбjaвљуje Фaкултeт, бићe oбaвeзни дa пoпунe „on-line“ oбрaзaц (упутствo зa пoпуњaвaњe oбрaсцa) o испуњeњу услoвa зa избoр и звaњe нaстaвникa, a кoмe ћe мoћи дa приступe прeкo пoртaлa Унивeрзитeтa у Нишу.


Кaндидaти, учeсници кoнкурсa, кojи су вeћ у рaднoм oднoсу нa Фaкултeту имajу oтвoрeн нaлoг нa oвoм пoртaлу, дoк ћe сви oстaли кaндидaти кojи сe приjaвљуjу нa кoнкурс, мoрaти дa дoђу у прoстoриje Службe зa рaчунaрскo-инфoрмaциoнe пoслoвe Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу, кaкo би им сe фoрмирao нaлoг зa приступ пoртaлу.

 

Увид научној и стручној јавности – истраживачко звање

Штампа

 

Датум објаве: 13.04.2024.

Mедицински факултет у Нишу  ставља на увид научној и стручној јавности извештај Комисије о кандидату за избор у истраживачко звање – истраживач сарадник.

Опширније...

Увид јавности по конкурсу од 05.01.2024. године

Штампа

 

Датум објаве: 02.04.2024.

У складу са одредбом члана 19. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2022) Медицински факултет Универзитета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисијe за стицање звања и заснивање радног односа наставника по конкурсу објављеном 05.01.2024. године за следећу ужу научну област:

Опширније...

Увид јавности по конкурсу од 05.01.2024. године

Штампа

 

Датум објаве: 29.03.2024.

У складу са одредбом члана 19. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2022) Медицински факултет Универзитета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисијe за стицање звања и заснивање радног односа наставника по конкурсу објављеном 05.01.2024. године за следећуужу научну област:

Опширније...

Увид јавности по конкурсу од 01.12.2023. године

Штампа

 

Датум објаве: 29.03.2024.

У складу са одредбом члана 19. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2022) Медицински факултет Универзитета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисијe за стицање звања и заснивање радног односа наставника по конкурсу објављеном 01.12.2023. године за следећуужу научну област:

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42