combine_images_980.jpg

План наставе

Штампа
 
  Часови активне наставе ЕСПБ
Шиф. Назив предмета С Статус предмета П СИР  
ПРВА ГОДИНА
Општи методолошки предмети
ДАС1 Mетодологијa научноистраживачког рада I ЗО 45 20 7
ДАС2 Писање и презентовање научног рада I ЗО 45 20 5
ДАС3 Биоетика и етика у научноистраживачком раду I ЗО 30 30 5
ДАС4 Биомедицинска информатика I ЗО 45 20 6
ДАС5 Биомедицинска статистика I ЗО 45 30 7
Тематски усмерени методолошки предмети
ДАСМ1 Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије II Т 30 15 4
ДАСМ2 Медицина базирана на доказима II Т 15 30 5
ДАСМ3 Принципи добре лабораторијске праксе II Т 30 30 8
ДАСМ4 Методе у молекуларној медицини II Т 30 90 10
ДАСМ5 Молекуларна генетика II Т 30 60 8
ДАСК1 Принципи добре клиничке праксе II Т 30 30 4
ДАСК2 Карактеристике клиничких медицинских истраживања II Т 30 10 4
ДАСК3 Упитници у медицинским истрживањима II Т 15 30 4
ДАСК4 Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима II Т 15 45 4
ДАСК5 Управљање истраживачким пројектима у медицини II Т 15 45 5
ДАСЈ2 Примењене статистичке методе II Т 15 35 4
ДАСФ1 Лековити природни производи и њихови токсични ефекти II Т 30 60 8
ДАСФ2 Општа токсикологија II Т 70 90 12
ДАСФ3 Биолошка и биофизичка хемија II Т 30 30 8
Укупно часова активне наставе на години студија = 330+270=600
 
 
ДРУГА ГОДИНА
  Изборни предмети III и IV   120 320 30
ДАСНА Научна активност 1 III и IV       10
ДАС СИР Изборни истраживачкирад под руководством ментора за СИР III и IV     100 15

ДАС

ДСЈ

Дискусије,

Семинари,

Journal Club

III и IV     60 5
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600
 
 
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија
ДАСИА1 Хумана развојна анатомија III и IV И 30 80 8
ДАСИА2 Варијације у анатомији III и IV И 30 80 8
ДАСИА3 Молекуларна, експериментална и клиничка ембриологија III и IV И 30 80 8
ДАСИА4 Молекуларна организација ћелије III и IV И 30 80 8
ДАСИА5 Молекуларна патологија III и IV И 30 80 8
ДАСИА6 Молекуларна биологија тумора III и IV И 30 80 8
ДАСИА7 Квантитативне методе у патохистологији III и IV И 30 80 8
ДАСИА8 Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива III и IV И 15 30 4
ДАСИА9 Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија III и IV И 30 60 8
ДАСИА10 Морфолошке и морфометријске методе у биомедицинским истраживањима III и IV И 40 120 10
Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми
ДАСИБ1 Регулација хомеостазе организма III и IV И 30 80 8
ДАСИБ2 Патогенетски механизми артеријске хипертензије III и IV И 30 80 8
ДАСИБ3 Ткивно инжењерство III и IV И 15 40 4
ДАСИБ4 Базична испитивања кардиоваскуларног система III и IV И 30 80 8
ДАСИБ5 Молекуларни механизми дејства лекова III и IV И 30 80 8
ДАСИБ6 Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима III и IV И 30 80 8
ДАСИБ7 Биохемијски аспекти деловања дрога III и IV И 30 80 8
ДАСИБ8 Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима III и IV И 30 80 8
ДАСИБ9 Ексеприментална и клиничка истраживања поремећаја нервног система III и IV И 30 80 8
ДАСИБ10 Патофизиолошки регулаторни механизми III и IV И 30 80 8
ДАСИБ11 Истраживање у клиничкој фармакологији III и IV И 30 80 8
ДАСИФ14 Одабрана поглавља Фитотерапије III и IV И 30 80 8
ДАСИФ9 Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима III и IV И 30 80 8
ДАСИБ13 Фармацеутски облици за примену на кожи III и IV И 30 80 8
ДАСИФ18 Безбедност и ефикасност козметичких производа III и IV И 30 80 8
ДАСИБ12 Патогенетски механизми оштећења бубрега настали деловањем различитих нефротоксичних агенаса III и IV И 30 80 8
ДАСИБ14 Молекуларне основе превенције, дијагностике и терапије наследних болести
III и IV И 30 80 8
Инфективни агенси- епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија
ДАСИВ1 Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења III и IV И 75 200 20
ДАСИВ2 Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе III и IV И 30 80 8
ДАСИВ3 Имунолошки регулаторни механизми III и IV И 30 80 8
ДАСИВ4 Истраживања у клиничкој имунологији III и IV И 50 150 15
ДАСИВ5 Истраживања у инфектологији III и IV И 50 150 15
ДАСИВ7 Достигнућа и перспективе имунизације III и IV И 30 90 8
ДАСИВ8 Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција III и IV И 30 90 8
ДАСИВ9 Микробиологија намирница и вода III и IV И 30 80 8
Функционалне и клиничке методе истраживања
ДАСИК1 Истраживања у радиологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК2 Истраживања у нуклеарној медицини III и IV И 50 150 15
ДАСИК3 Истраживања у педијатрији III и IV И 50 150 15
ДАСИК4 Истраживања у ургентној медицини III и IV И 50 150 15
ДАСИК5 Истраживања у кардиологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК6 Истраживања у гастроентерологији и хепатологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК7 Истраживања у ендокринологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК8 Истраживања у хематологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК9 Истраживања у нефрологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК10 Истраживања у пулмологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК11 Истраживања у неурологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК12 Истраживања у психијатрији III и IV И 50 150 15
ДАСИК13 Истраживања у физикалној медицини и рехабилитацији III и IV И 50 150 15
ДАСИК14 Репродуктивна ендокринологија и инфертилитет III и IV И 50 150 15
ДАСИК15 Истраживања у онкологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК16 Истраживања у реуматологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК17 Истраживања у балнеоклиматологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК18 Истраживања у дерматовенерологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК20 Mултидисциплинарни приступ терапији бола III и IV И 50 150 15
ДАСИК21 Дерматолошка онкологија III и IV И 50 150 15
Савремена хирушка истраживања
ДАСИХ1 Истраживања у дигестивној хирургији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ2 Истраживања у ургентној хирургији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ3 Истраживања у кардиоваскуларној хирургији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ4 Истраживања у онколошкој и ендокриној хирургији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ5 Истраживања у ортопедији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ6 Истраживања у неурохирургији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ7 Истраживања у дечијој хирургији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ8 Истраживања у урологији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ9 Истраживања у анестезиологији и реаниматологији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ10 Истраживања у пластичној хирургији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ11 Истраживања у офталмологији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ12 Истраживања у оториноларингологији III и IV И 50 150 15
ДАСИХ13 Гинеколошка онкологија III и IV И 50 150 15
Јавно здравље и животна средина
ДАСИЈ1 Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ2 Животна средина и здравље III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ3 Здравствена безбедност намирница III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ4 Истраживања у дијететици III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ5 Истраживања у медицини рада III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ16 Приоритети превенције хроничних болести код деце III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ8 Исхрана различитих категорија становништва III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ9 Етика у медицини рада и јавном здрављу III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ10 Вода – хемија и здравље III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ11 Менаџмент у здравству III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ12 Професионалне болести и заштита на раду III и IV И 15 40 4
ДАСИЈ13 Професионалне болести и болести рада III и IV И 15 40 4
ДАСИЈ14 Истраживања у професионалној клиничкој медицини III и IV И 15 40 4
ДАСИЈ15 Социјална неуронаука III и IV И 15 40 4
Форензичке методе и токсикологија
ДАСИК19 Истраживања у судској медицини III и IV И 50 80 15
ДАСИФ16 Клиничкотоксиколошке анализе III и IV И 30 80 8
ДАСИФ6 Основи клиничке токсикологије III и IV И 30 80 8
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600
 
 
 
ТРЕЋА ГОДИНА
ДАСДД Израда докторске дисертације V и VI     600 40
ДАСНА Научна активност 2 V и VI       20
Укупно часова активне наставе на години студија =600
Укупно часова активне наставе = 1800
 
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42