combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2018:

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. ЗП-I-1 Гнатологија  
2. ЗП-I-2 Фиксна протетика  
3. ЗП-I-3 Морфологија зуба  
4. ЗП-I-4 Анатомија главе и врата  
5. ЗП-I-5 Физичко васпитање*  
6. ЗП-I-6 Медицина и друштво  
7. ЗП-I-7.а Превентивна и дечја стоматологија  
ЗП-I-7.б Дијететика  
8. ЗП-I-8 Стоматолошки материјали  
9. ЗП-I-9 Зуботехнички апарати и инструменти  
10. ЗП-I-10 Медицинска физиологија и биохемија  
11. ЗП-I-11 Социјална медицина и хигијена  
12. ЗП-I-12.а Орална хигијена  
ЗП-I-12.б Енглески језик  
13. ЗП-I-13 Стручна пракса 1  

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
14. ЗП-II-14 Ортопедија вилица 1  
15. ЗП-II-15 Болести зуба  
16. ЗП-II-16 Организација стоматолошке службе  
17. ЗП-II-17 Ургентна стоматологија  
18. ЗП-II-18.а Здравствено васпитање  
ЗП-II-18.б Породична медицина  
19. ЗП-II-19 Мобилна парцијална протеза  
20. ЗП-II-20 Пародонтологија  
21. ЗП-II-21 Антисепса и асепса у оралној медицини  
22. ЗП-II-22 Ортопедија вилица 2  
23. ЗП-II-23 Медицинска информатика и менаџмент  
24. ЗП-II-24.а Вештина комуникације  
ЗП-II-24.б Болести ризика у стоматолошкој пракси  
25. ЗП-II-25 Стручна пракса 2  

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
26. ЗП-III-26 Мобилна тотална протеза  
27. ЗП-III-27 Скелетирана парцијална протеза  
28. ЗП-III-28 Орална медицина  
29. ЗП-III-29.а Основи радиологије и онкологије  
ЗП-III-29.б Оториноларингологија  
30. ЗП-III-30 Имлантологија  
31. ЗП-III-31 Стручна пракса 3  
32. ЗП-III-32 Завршни стручни рад  

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013:

 

Р.бр.

Назив предмета

2.

Зубoтeхнички aпaрaти и инструмeнти

7.б

Дијететика и орално здравље

11.

Здрaвствeнo вaспитaњe

14.

Фикснa прoтeтикa 2

15.

Oртoпeдиja вилицa 1

16.

Бoлeсти зубa

17.

Oргaнизaциja стoмaтoлoшкe службe

18.

Ургeнтнa стoмaтoлoгиja 

19.а

Социјална медицина и хигијена

19.б

Породична медицина

20.

Moбилнa пaрциjaлнa прoтeзa

21.

Пaрoдoнтoлoгиja

22.

Aнтисeпсa и aсeпсa у oрaлнoj мeдицини 

23.

Oртoпeдиja вилицa 2

24.

Meдицинскa инфoрмaтикa и мeнaџмeнт

25.а

Вештина комуникације

25.б

Болести ризика у стоматолошкој пракси

   

27.

Moбилнa тoтaлнa прoтeзa 1

28.

Eстeтскa прoтeтикa

29.

Скeлeтирaнa пaрциjaлнa прoтeзa 1

30.

Стoмaтoлoшкa кeрaмикa

31.

Oрaлнa мeдицинa

32.а

Основи радиологије и онкологије

32.б

Оториноларингологија

33.

Moбилнa тoтaлнa прoтeзa 2

34.

Скeлeтирaнa пaрциjaлнa прoтeзa 2

35.

Maксилoфaциjaлнa прoтeтикa

36.

Имплaнтoлoгиja

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42