combine_images_980.jpg

Испити

Штампа

 

 

 

школскa 2016/2017. годинa

 

 

 

                      

Rezultati testa održanog 13.10.2017. godine

Predmet: BIOLOGIJA

Studijska grupa: SEI

Br. indeksa Test Ukupno Ocena
260 sei 37 57 6
261 sei 50,9 71,4 8
264 sei 42,8 66,8 7

 

Maksimalan broj poena na testu je 70. Za prolaz je potrebno osvojiti 35,7 poena (51%). Studenti koji su položili test, ali nisu zadovoljni brojem poena, mogu da ponište test do 16.10.2017. u 11 h, u kancelariji 98.

 

Rezultati testa održanog 09.10.2017. godine

Predmet: MOLEKULARNA I HUMANA GENETIKA

Studijska grupa: STOMATOLOGIJA

4569 12,5
4543 15,2
4501 10,1

Maksimalan broj poena na testu je 20. Za prolaz je potrebno osvojiti 10,1 poen (51%). Studenti koji su položili test, ali nisu zadovoljni brojem poena, mogu da ponište test do 10.10.2017. u 12 h, u kancelariji 98.

 

Rezultati testa održanog 09.10.2017. godine

Predmet: MOLEKULARNA I HUMANA GENETIKA

Studijska grupa: MEDICINA

 

14678 10,5
14668 12,3
14688 8,5
14586 8,9
14676 7,1
14660 5,9
14585 5,1
14632 5,8
14355 8,1
14642 8,5
14609 9,1
14547 9,2
14582 10,2
14496 17,9
14602 10,1

 

Maksimalan broj poena na testu je 20. Za prolaz je potrebno osvojiti 10,1 poen (51%). Studenti koji su položili test, ali nisu zadovoljni brojem poena, mogu da ponište test do 10.10.2017. u 12 h, u kancelariji 98.

 

 

ПИТАЊА из БИОЛОГИЈЕ СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ – 1. колоквијум 2016/17

 1. Основне карактеристике ћелије
 2. Хемијски састав ћелије
 3. Аеробна респирација
 4. Прокариоти
 5. Вируси
 6. Биолошке мембране, плазма мембрана
 7. Ћелијски адхезивни молекули
 8. Мембрански рецептори
 9. Немембранске ћелијске органелле
 10. Мембранске ћелијске органеле
 11. Једро
 12. Пасиван транспорт кроз плазма мембрану
 13. Активан транспорт кроз плазма мембрану
 14. Ендоцитоза и егзоцитоза
 15. Наследна основа
 16. Структура ДНК и РНК
 17. Грађа и функција гена
 18. Код, кодон, антикодон
 19. Својства генетичког кода
 20. Трансфер наследне информације у ћелији - "централна догма"
 21. Репликација - синтеза ДНК
 22. Транскрипција - синтеза РНК
 23. Транслација
 24. Кариотип
 25. Ћелијски циклус, митоза
 26. Мејоза
 27. Гаметогенеза,оогенеза и сперматогенеза
 28. Нумеричке аберације хромозома (полиплоидије и анеуплоидије)
 29. Структурне аберације хромозома (делеција, ринг, помак, гап, изохромозом, дупликације)
 30. Инверзије и транслокације

 

 

ПИТАЊА из БИОЛОГИЈЕ СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ – II колоквијум 2016/17

 1. Фармакогенетски полиморфизам
 2. Улога фармакогеномике у персонализованој медицини
 3. Ефекат биоактивних компоненти хране на експресију гена
 4. Значај нутригеномике у савременој медицини
 5. Популација и карактеристике популације
 6. Hardy – Weinberg-ов закон и услови за одржавање генетске равнотеже и фактори који нарушавају генетску равнотежу популације
 7. Селекција као фактор који нарушава генетску равнотежу популације и типови селекције
 8. Пренатална дијагностика
 9. Генетски полиморфизам
 10. Најчешћа средства која се користе у ртДНК технологији
 11. Основне технике и методе у технологији ртДНК и испитивању ДНК
 12. Дефиниција и класификација мутација
 13. Спонтане мутације
 14. Индуковане мутације (физички, хемијски и биолоски мутагени)
 15. Рекомбинације код прокариота
 16. Рекомбинације код вируса и еукариота
 17. Механизми директних репарација
 18. Механизми ексцизионих репарација
 19. Примена ртДНК технологија и клонирања у фармацеутској биотехнологији
 20. Примена ДНК технологија у проучавању патогенетских механизама, дијагностици и терапији болести човека
 21. Молекуларни механизми контроле ћелијског циклуса
 22. Протоонкогени и њихови продукти у контроли ћељиског раста (деобе)
 23. Канцер (тумор) супресорни гени у контроли ћељиског раста (деобе)
 24. Тумори (неплазме).Онкогени.
 25. Вирусна карциногенеза.
 26. Предиспозиције за појаву тумора. Карактеристике карциногнезе.
 27. Диференцијација, спецификација, детерминација и механизми уласка у опредељено стање
 28. Генетски програм контроле развића човека
 29. Наслеђивање крвних група ABO и Rh система
 30. Полигенско наслеђивање
 31. Мултифакторско наслеђивање
 32. Полно-везано наслеђивање
 33. Моногенско наслеђивање

ПИТАЊА из БИОЛОГИЈЕ за СЕИ – 1. колоквијум 2016/17

 1. Основне карактеристике ћелије
 2. Хемијски састав ћелије
 3. Прокариоти
 4. Вируси
 5. Биолошке мембране, плазма мембрана
 6. Немембранске ћелијске органелле
 7. Мембранске ћелијске органеле
 8. Једро
 9. Пасиван транспорт кроз плазма мембрану
 10. Активан транспорт кроз плазма мембрану, ендоцитоза и егзоцитоза
 11. ДНК
 12. Репликација
 13. Транскрипција
 14. Генетски код
 15. Транслација
 16. Ћелијски циклус, митоза
 17. Мејоза
 18. Гаметогенеза,оогенеза и сперматогенеза
 19. Нумеричке аберације хромозома
 20. Структурне аберације хромозома

 

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ 2 из предмета БИОЛОГИЈА за СЕИ- 2016/17

 1. Транслација
 2. Дефиниција и класификација мутација
 3. Средства и методе у технологији ртДНК
 4. Механизми поправке ДНК
 5. Рекомбинације у еукариота
 6. Рекомбинације у вируса
 7. Рекомбинације у бактерија
 8. Физички мутагени
 9. Хемијски мутагени
 10. Протоонкогени
 11. Канцер супресорни гени
 12. Карциногенеза
 13. Фармакогенетски полиморфизам
 14. Улога фармакогеномике у персонализованој медицини
 15. Ефекат биоактивних компоненти хране на експресију гена
 16. Значај нутригеномике у савременој медицини
 17. Загађење ваздуха
 18. Загађење воде
 19. Загађење земљишта

 


 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42