combine_images_980.jpg

Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију

Штампа

 

Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију (ЛЕПИ) је формирана 1990. године као додатак Лабораторији за електронску микроскопију,  да би се подржала истраживања из области електронске микроскопије у биологији и медицини. Циљ Лабораторије је да се у њој врше базична, развојна и примењена истраживања, као и медицинска дијагностика.

У Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију, у оквиру дијагностичке делатности, могу се испитивати хуморални и ћелијски параметри имунског одговора. Такође, могу се припремити и патохистолошки анализирати све врсте узорака. У Лабораторији се спроводе истраживања која интегришу знања на молекуларном нивоу и о регулацији ћелијске дисфункције у различитим обољењима имунског порекла (примарне и секундарне имунодефицијенције, системске болести везивног ткива, васкулитиси, неуролошки поремећаји, хематолошки малигнитети и др.).

Осим научноистраживачког рада у Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију обавља се и образовна делатност, тј. одржавају се вежбе, како за студенте интегрисаних, тако и за студенте докторских академских студија.

У оквиру међународне размене студената Лабораторија је укључена у програм усавршавања научноистраживачког рада подмлатка Европских медицинских ифармацеутских факултета и тиме омогућава међународну билатералну сарадњу и размену истраживача и студената основних и докторских академских студија.

Одговорно лице за рад Лабораторије за експерименталну патологију и имунологију: Доц. др Тања Џопалић
( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. )

1. EKSPAT

 

Истраживања

Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију представља базу за истраживања параметара имунског одговора у бројним обољењима. Истраживачки тим Лабораторије учествовао је или и даље учествује у процени поремећаја имунског одговора на основу профила продукованих медијатора имунске реакције и идентификације ћелијских популација у болесника са мултиплом склерозом, акутним и хроничним лимфатичним леукемијама, периапексним лезијама, болесника са трансплатираним бубрегом и др. У оквиру Лабораторије спроводе се и истраживања у правцу припреме антитуморских вакцина.

 

Технике и методе

У Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију спроводе се испитивања следећим техникама и методама:

 • идентификација ћелијских и ткивних антигена светлосном и електронском микроскопијом
 • имуноцитохемија и имунохистохемија
 • идентификација аутоантитела методама имунофлуоресценције
 • одређивање апоптозе ћелија
 • ELISA тестови
 • различити тестови за процену ћелијских функција in vitro (пролифераија, оксидативни статус, продукција цитокина)
 • изолација и култивација ћелија in vitro
 • проточна цитофлуориметрија

 

Опрема

Лабораторија располаже следећом ОПРЕМОМ:

 • Истраживачки светлосни микроскоп са могућностима за софтверску морфометрију
 • Leica DMR светлосни микроскоп са флуоресценцијом, поларизацијом, камером у боји и црно-белом камером
 • Цитоцентрифуга
 • ЕЛИЗА  читач са компјутером и апликативним софтвером
 • Ламинарна комора за рад у стерилним условима
 • Инкубатор са влажном климом и CO2
 • Hystrange микротом и опрема за комплетну припрему свих врста узорака

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Лаобораторије ангажовано је особље запослено у Нучноистраживачком центру за биомедицину, као и наставници и сарадници УНО Имунологија:

 • Др Милена Потић-Флорановић, стручни сарадник, лекар на специјализацији из патологије и студент докторских академских студија
 • Драган Илић, лабораторијски техничар
 • Доц. др Тања Џопалић, специјалиста имунолог
 • Доц. др Милош Костић, специјалиста имунолог

Ресурси Лаобраторије на располагању су свим запосленима на Медицинском факултету у Нишу који учествују у обављању послова непосредно везаним за биомедицинска истраживања.

 

Научна сарадња

Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију,преко својих истраживача, остварила је изузетну сарадњу са Институтом за медицинска истраживања ВМА у Београду, Клиником за алергологију и имунологију Клиничког центра Србије, Биолошким и Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду и др.

 

Пројекти

У Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију спроводе се и спроводила су се истраживања у оквиру бројних националних и међународних пројеката:

 • „Примена функционализованих угљеничних наноцеви и наночестица злата за припрему дендритских ћелија у терапији тумора“
 • „Етиологија, дијагностика, превенција и терапија ендемске нефропатије и са њом повезаних тумора уротела – значај истраживања генома и протеома“
 • „Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије“
 • „Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим“
 • „Антиоксидативна заштита и потенцијали за диференцијацију и регенерацију мезенхималних матичних ћелија из различитих ткива током процеса“
 • „Биокомпатибилност и могућности примене биоматеријала на бази хидроксиапатита и биополимера у ткивној репарацији – експериментална и клиничка студија“
 • COST Action BM1406 – »Јонски канали и имунски одговор у разумевању физиологије имунских ћелија, нови тераписјки приступ«, реализација у оквиру EU Framework Programme Horizon 2020
 • Пројекат GoNano – »Синтеза наночестица злата за примену у стоматологији и медицини«, реализација у оквиру EUREKA програма

 

Резултати истраживања

Део резултата добијених истраживањима у Лабораторији за експерименталну патологију и имунологију објављен је у многобројним радовима у домаћим и међународним часописима. Избор радова у научним часописима можете погледати ОВДЕ.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42