combine_images_980.jpg

Монографске публикације у издању Медицинског факултета у Нишу

Штампа

 

Lebeda DI. Receptni priručnik : za studente medicine i stomatologije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 1967.

Jovanović M. Timpanoplastike i holesteatom. Niš : Medicinski fakultet, 1970.

Observations on radiological changes due to work with vibrating tools. Niš : Medicinski fakultet, 1970.

Medicinski fakultet (Niš). 20 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Niš : Medicinski fakultet, 1980.

Ignjatović M. Ruski jezik za medicinare. Niš : Medicinski fakultet, 1981.

Antić SM. Diabetes mellitus : epidemiološka i klinička studija šećerne bolesti u Nišu i okolini : habilitacija. [1. izd.]. Niš : Medicinski fakultet, 1984.

Pavlović S. Značaj asticesa kod karcinoma ovarijuma. Niš : Medicinski fakultet : Ginekološko-akušerska klinika, 1985.

Pavlović V. Bolesti zuba : praktikum. Niš : Medicinski fakultet, 1985.

Antić S, urednik. Aktuelnosti iz endokrinologije i nuklearne medicine : zbornik radova. Niš : Medicinski fakultet : Odeljenje za endokrinologiju, bolesti metabolizma i nuklearnu medicinu interne klinike "Dr Ranđel Cvetković-Raša", 1988.

Antić S, urednik. Aktuelnosti iz endokrinologije i nuklearne medicine : zbornik radova. Niš : Medicinski fakultet : Odeljenje za endrokrinologiju, bolesti metabolizma i nuklearnu medicinu Interne klinike "Dr. Ranđel Cvetković-Raša", 1987

Slađana R. Radenković G.Nestorović A. Bašić S. Milojević V. Dr Andrija Štampar i njegovo delo : [katalog] medicinske izložbe, [Niš, 1988]. Niš : Medicinski fakultet : Zavod za zaštitu zdravlja : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Srbije, Sekcija Niš, 1988.

Stručni simpozijum (4 ; 1988 ; Niš). Istraživanje u medicini i stomatologiji. Niš : Medicinski fakultet, 1988.

Vukušić Z. Poremećaji metabolizma vode i elektrolita. Niš : Medicinski fakultet, 1988.

Kozarov G. Genetika : odabrana poglavlja. Niš : Medicinski fakultet : Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu, 1989.

Živić R. [Trideset godina Medicinskog] 30 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Niš : Medicinski fakultet, [1990].

Milojević V. Pasterov zavod u Nišu : 1900-1985. 1. izd. Niš : Zavod za zaštitu zdravlja : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Srbije : Medicinski fakultet : Prosveta, 1990.

Kongres studenata medicine i stomatologije (34 ; 1992 ; Niš). Zbornik radova. Niš : Medicinski fakultet, 1992.

Mitić GD. English in Medicine : udžbenik za studente Medicinskog fakulteta. Niš : Medicinski fakultet, 1994.

Kostić O. Praktikum iz fiziologije : za studente medicine i stomatologije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 1995.

Miladinović P, urednik. Praktikum iz ginekologije za studente medicine i lekare na specijalizaciji. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 1995.

Ranković Ž. Bakterijske infekcije centralnog nervnog sistema. Niš : Medicinski fakultet, 1995.

Malobabić ZS. Farmakoterapijski priručnik. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 1996.

Malobabić ZS. Priručnik iz farmakologije sa toksikologijom : receptura : opšti deo. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 1996.

Mitić GD. English in Medicine : udžbenik za studente Medicinskog fakuleta. Niš : Medicinski fakultet, 1996

Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji (11 ; 1995 ; Niš). Zbornik radova i kratkih sadržaja XI simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji : [Niš '95]. Niš : Medicinski fakultet, Stomatološka klinika, 1995

Kutlešić Č. 35 godina Instituta za Patologiju u Nišu : 1962.-1997. Niš : Medicinski fakultet, 1997

Malobabić ZS. Farmakoterapijski priručnik. 2. izd. Niš : Medicinski fakultet, 1999.

Miljković S, glavni i odgovorni urednik. Medicinska sestra u svetlu jedinstvene funkcije zdravstvene nege. Niš : Klinički centar : Medicinski fakultet, 1999.

Đorđević VB, Pavlović DD, Kocić GM. Biohemija slobodnih radikala. Niš : Medicinski fakultet, 2000.

Kutlešić ČM. Uvod u dijagnostičku kvantitativnu patologiju. Niš : Medicinski fakultet, 2000.

Bošković Ž... et al. Epidemiologija u praksi : za studente medicine. Deo 1. Izmenjeno i dopunjeno izd. Niš : Medicinski fakultet, 2001.

Medicinski fakultet (Niš). Informator : vodič za brucoše Medicinskog fakulteta : studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. Niš : Medicinski fakultet, 2001

Milosavljević M. Premenstrualni sindrom. Niš : Medicinski fakultet, 2001.

Popović V. Priručnik iz medicine rada. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2001.

Jeremić M. Specijalna hirurgija I : dijagnostika i terapija. Niš : Medicinski fakultet, 2001.

Vukušić Z, glavni i odgovorni urednik. Karcinom pluća. Niš : Medicinski fakultet u Nišu, 2002.

Medicinski fakultet. Studentska asocijacija Medicinskog fakulteta (Niš). Vodič za brucoše : 2002/2003. Niš : Medicinski fakultet, 2002.

Otašević M... et al. Oralna mikrobiologija. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2002.

Otašević V. Sudska medicina. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2002

Vukušić Z, Pešić M. Preoperativna dijagnostika i priprema bolesnika sa oboljenjima bilijarnog trakta. 1. izd. Niš: Medicinski fakultet : Prosveta, 2002.

Strahinjić S. Nefrologija : principi i praksa. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2002.

Tasić-Dimov DV, Dimov DC. Amiloid i amiloidoza. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2002.

Paravina M...[et al.]. Dermatovenerologija. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2003.

Najman S. Informator o uslovima upisa u prvu godinu osnovnih studija medicine, stomatologije, farmacije i visoke medicinske škole. Niš : Medicinski fakultet, 2003.

Malobabić Z, Pešić S. Receptura : priručnik iz farmakologije. [1. izd.]. - Niš : Prosveta : Medicinski fakultet, 2003.

Marković M. Hemioterapija : šta sami možete da uradite. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Društvo za borbu protiv raka :Prosveta, 2003.

Medicinski fakultet (Niš). Vodič za brucoše Medicinskog fakulteta u Nišu : 2003/2004. Niš : Medicinski fakultet, 2003.

Savić T...et al. Evaluacija, dijagnostika i terapija dislipidemija : dislipidemija i ateroskleroza : program kontinuirane medicinske edukacije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2003.

Perić ZŽ. Klinička elektromioneurografija. 2. dopunjeno i izmenjeno izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2003

Tomin J, Avramović M. Organska hemija : udžbenik za studente medicine i stomatologije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2004.

Dimitrijević L. Razvojne motorne smetnje u rizične dece. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2004.

Veličković-Radovanović R, urednik. Racionalna primena antibiotika u kliničkoj praksi 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2004. (Kontinuirana medicinska edukacija)

Najman S, urednik Informator o uslovima upisa u prvu godinu osnovnih studija medicine,stomatologije, farmacije i visoke medicinske škole. Niš : Medicinski fakultet, 2004.

Burić N...[et al.]. Primena lasera u orofacijalnoj regiji. 1. izd. Niš : Prosveta : Medicinski fakultet, 2004.

Potić-Zečević N. Tumor dojke : kako pobediti bolest. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Aventis : Prosveta, 2004. (Edicija Kako pobediti bolest)

Paravina M... [et al.]. Dermatovenerologija. 2. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2004

Ilić S, glavni urednik. Interna medicina. Knj. 1. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2004

Ilić, S, glavni urednik. Interna medicina. Knj. 2. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2005

Nikolić-Popović J, Manojlović S. Paranoidni svet. 1.izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2004 (Biblioteka Duša i kultura)

Bjelaković G, Đorđević VB, urednici. Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma proteina i neproteinskih azotnih jedinjenja : [program kontiunirane medicinske edukacije iz kliničke biohemije]. Niš : Medicinski fakultet, 2004

Stanković S...[et. al.]. Disfunkcije temporomandibularnog zgloba. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2004

Žarković SV. Suportivna terapija i kvalitet života onkoloških bolesnika. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2004

Abramović M, Trutić N, Pavlović R. Praktikum iz hemije : za studente medicine i stomatologije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2005

Višnjić M, glavni urednik. Biopsija limfnog čvora stražara kod karcinoma dojke i melanoma kože. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2005

Stanković I, urednik. Bronhijalna astma : monografija. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2005

Višnjić M, urednik Četrdest pet godina 45 godina Medicinskog fakulteta u Nišu : monografija. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2005

Nagorni A. Dijagnostika i terapija bolesti digestivnog trakta povezanih sa pojačanom sekrecijom hlorovodonične kiseline. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta : Prosveta, 2005.

Radovanović Z, urednik. Epidemiologija. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta : Prosveta, 2005.

Višnjić M, glavni urednik. Hirurgija. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2005

Najman S, urednik. Informator o uslovima upisa i studiranja na studijskim grupama medicine, stomatologije, farmacije i grupi za diplomirane medicinske. Niš : Medicinski fakultet, 2005.

Kovačević P, Budić I, Kovačević T. Primena lokalne anestezije u hirurgiji : praktikum Niš : Medicinski fakultet, 2005

Lazović V, Lazović M, Bojanić M. Ebsteinova anomalija srca. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2005.

Veličković LJ...et al. Makroskopski prikazi patoloških procesa. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2005.

Šurdilović S...[et al.] Maksilofacijalna hirurgija : za studente medicine. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2005

Milenović M. Hitna stanja kod endokrinih bolesti. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2005.

Naučni seminar "Primena lasera u oralnoj medicini i parodontologiji" (2005 ; Niš). Zbornik predavanja Niš : Medicinski fakultet, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju : Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, 2005.

Igić Al...[et al.]. Obrada rezanjem i brušenjem u stomatologiji. Niš : Medicinski fakultet, 2005.

Nešić M...et al. Psihoneuroendokrinoimunologija stresa. Niš : Medicinski fakultet, 2005.

Perišić Z, urednik. Savremeni koncepti elektrostimulacije srca : 30 godina elektrostimulacije u Nišu. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta : Prosveta, 2005.

Savić T, rukovodilac seminara. Terapijski pristupi u lečenju dislipidemija = Therapeutical Approaches in the Treatment of Dyslipidemia, Niš, 05. Novembar 2005 : dislipidemija i ateroskleroza : program kontinuirane medicinske edukacije. 2. izd. Niš : Medicinski fakultet : Punta, 2005.

Bakić-Mirić N. English in Pharmacy. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2006

Đorđević V, Pavlović D, gl. urednici. Biohemijski markeri oksidativnog stresa u eksperimentalnoj i kliničkoj medicini. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Paravina M, Spalević M, Stanojević M, Tiodorović J, Binić I, Jovanović D. Dermatovenerologija. 1. dopunjeno izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2006.

Jovanović J. Profesionalni traumatizam. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Miladinović D. Praktikum opšte i neorganske hemije I. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Miljković-Selimović B, Stanković Đorđević D, Tasić G, Dinić M. Stojanović P. Imunološke laboratorijske metode . Niš : Medicinski fakultet, 2005.

Nikolić I, urednik. Multimedijalne tehnologije i savremena metodologija u edukaciji iz oblasti morfoloških nauka: [pregledni članci u tematskom zborniku radova sa seminara]. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Otašević V. Kosovo : glas žrtava. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Perić Z, Antić S. Dijabetesna neuropatija. 2. dopunjeno i izmenjeno izd. Niš : Medicinski fakultet : Prosveta, 2006.

Pejčić T, urednik. Savremeni aspekti i lečenje pneumonija : zbornik radova sa recenzijom. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2006.

Stanojević Z, glavni urednik. Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji karcinoma ovarijuma : zbornik radova sa recenzijom. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Nikolić-Popović J, Manojlović S, urednici. Shizofrenija : savremeni teorijski koncepti i klinička praksa. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Škola dijalize (12 ; 2006 ; Leskovac). Nefrologija bazirana na dokazima. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Tasić S, Pešić S. Gljivične infekcije : dijagnoza i mogućnosti terapije. Niš : Medicinski fakultet : Punta, 2006.

Tomin J, Živković J. Praktikum iz farmaceutske hemije 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Miladinović P, glavni urednik. Urgentna stanja u ginekologiji i perinatologiji. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet : Punta, 2006.

Zilbernagl Š. Fiziološki atlas u boji : [prevod petog engleskog izdanja, potpuno prerađenog i dopunjenog]. Niš : Medicinski fakultet, 2006.

Strahinjić S...[et al.],l urednici. Balkanska endemska nefropatija : 50 godina naučnoistraživačkog rada : 1957-2007. 2. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Bakić-Mirić, N. English in Pharmacy. 2. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2007.

Nikolić M... i dr. Dijetetika = (Nutrition and Dietetics). 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2007.

Kaličanin BM, Velimirović DS. Praktikum iz analitičke hemije : za studente farmacije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Milićević R, urednik. Kongenitalne anomalije prednjeg trbušnog zida. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Kongres studenata medicinskih nauka (48 ; 2007 ; Kopaonik). Zbornik sažetaka : 48. Kongresa studenata medicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik, 26 - 30. april, 2007. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Nikolić G, Mitić Ž. Praktikum iz fizičke hemije : za studente farmacije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Pešić S. Balkanov T. Farmakologija : za stomatologe. Niš : Medicinski fakultet : Five & Co, 2007

Bošnjaković P, urednik. Praktikum iz kliničke radiologije : za studente medicine 1. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta, 2007.

Stojanović D. Zdravstvena bezbednost hrane. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Strahinjić S. Balkanska endemska nefropatija. 1 : 50 godina naučnoistraživačkog rada : 1957-2007. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Stanić V, urednik. Torakalna drenaža. Niš : Medicinski fakultet, 2007.

Studentski kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem (49 ; 2008 ; Lepenski Vir). 49. Studentski kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem [Elektronski izvor] = 49th Congress of Biomedical Science Students of Serbia with International Participation, Lepenski Vir, 28. april - 2. maj 2008. Niš : Medicinski fakultet, 2008.

Jeremić MM, urednik. Abdominalna hirurgija I. Niš : Medicinski fakultet, 2008

Jeremić MM, urednik. Abdominalna hirurgija II. Niš : Medicinski fakultet, 2008

Miljković-Selimović B, Stanković-Đorđević D, Tasić G... [et al.]. Imunološke laboratorijske metode. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2008.

Milosavljević N. English in dentistry. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2008.

Nikolić M, Stanković A, Nikić D...[et al.]. Dijetetika = (nutrition and dietetics). 2. izd. Niš : Medicinski fakultet Univerziteta ; Beograd: WUS Austria, 2008.

Nikolić M. Uticaj intenzivirane sportsko-rekreativne aktivnosti na psihosomatski status studenata. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2008.

Mijović Ž. Morfološke i morfometrijske karakteristike karcinoma pluća. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2008.

Milenković S. Talus : prelomi i iščašenja. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2008.

Filipović S, Stanojević Z, Vrbić S, Pejčić I. Osnovi kliničke onkologije. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2009.

Nikolić-Popović J, Manojlović S, urednici. Paranoidni poremećaji : integrativni pristup. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2009.

Mitrović R, Nikić D, Stojanović D, Nikolić M, Stanković A, Mitrović V. Higijena : praktikum. 1. izd. Niš: Medicinski fakultet, 2009.

Mitrović R, Nikić D, Stojanović D, Nikolić M. Higijena : udžbenik. 1. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2009

Čukuranović R, Pavlović S, Stefanović N, Antić S, Vasović Lj, Arsić S. Anatomija čoveka : za studente strukovnih studija. 1. izd. Niš : R. Čukuranović [etc.], 2008

Ilić S, glavni urednik. Interna medicina. 2. izd. Niš : Medicinski fakultet, 2009

Aranđelović M, Jovanović J. Medicina rada [Elektronski izvor] : prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija. Niš : Medicinski fakultet, 2009

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42