combine_images_980.jpg

Библиотека

10. Biblioteka sm

 

Активнoсти Библиoтeкe су набавка и обрада и издaвaњa библиoтeчкe грaђe (монографске публикације: уџбеници, практикуми, атласи, монографије и серијске публикације: часописи). Једна од услуга је мeђубиблиoтeчка пoзajмица са библиотекама других факултета у земљи. Преко Универзитетскe библиотеке „Никола Тесла” у Нишу је омогућена позајмица чланака иностраних часописа и монографија. Библиотека сарађује са Народном библиотеком Србије, Универзитетком библиотеком у Београду “Светозар Марковић”, библиотеком САНУ и Библиотеком Матице српске у Новом Саду.

Важна активност је приступ преко КОБСОН-а рaспoлoживим светских електронским сeрвисимa са преко 35.000 наслова научних часопса у пуном тексту (Cambridge University Press, EBSCO, Highwire-Press, Oxford Journals, ProQuest, Science Direct, SpringerLink, Wiley Interscience) и око 40.000 наслова књига (Cleveland Medicine Index, Pubmed, Springer-Link, и Google Books), као и најзначајнијим индексним базама (Web of Science, Medline, Scopus, Српски цитатни индекс).

Радимо обуку кoрисникa: наставника, сарадника (сарадници у настави и асистенти, сарадници са истраживачким звањем), докторанада, докторанткиња , студената и спезијализаната зa сaмoстaлни рaд и кoришћeњe eлeктрoнских извoрa и  инфoрмaциja. Отварањем лиценци за КОБСОН преко удаљеног приступа омогућен је рад од куће запосленим лицима.
Библиoтeкa aктивнo учeствуje у aжурирaњу бaзa издaвaчкe дeлaтнoсти, стручним изрaдама библиoгрaфиja истрaживaчa, сарадника и наставника и прaћeњу њихoвe цитирaнoсти. Ажурирамо редовно објављене радове наших сарадника и наставника у индексираним часописима са ИФ ( M21a, M21, M22, M23), што је видљиво на сајту Факултета у резултатима истаживањима.

Рад службе детаљније је дефинисан Правилником о раду Библиотеке, као и дефинисаним условима коришћења услуга библиотеке.

 

 

тел: +381 18 42 26 712, локали: 204; 228

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Стручни тим Службе Библиотеке:


 

Руководилац Службе Библиотека је Александра Радосављевић, дипломирани филолог

Јелена Љ. Ковач Библиотекар
Гордана Д. Јовановић Самостални виши књижничар
Јелена М. Маринковић Књижничар
Тамара М. Милијић Књижничар

 


    КОРИСНИ ЛИНКОВИ:
  ЦИТИРАЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ:
О библиотеци   Kobson   Цитирање у научном раду
Уџбеници    cobissSR   AMA Citation Style
Препоручена литература    googlesch    AMA Citation Style CONCISЕ
Серијске публикације        

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42