combine_images_980.jpg

Learning outcomes

Print

 

In defining learning outcomes, the Faculty of Medicine of the University of Nis has respected the following principles:

  • The learning outcomes of study programs at different levels of study are related to Dublin descriptors.
  • For the study program pharmacy in the field of medical science, the competencies acquired by students in the education of the pharmacy master are taken as the accepted outcomes of study programs from international professional associations:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1985:253:0034:0036:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2005/L/02005L0036-20070101-en.pdf

 

  • The system and form of grading is consistent for each subject so as to enable the learning outcomes of a specific subject or module as a structural unit of the curriculum.
  • The development of a teaching and learning strategy is aimed at achieving learning outcomes.

Learning outcomes provided by curriculum curriculum structure of integrated academic pharmacy studies enable acquiring Knowledge (Z), Skills (V) and Attitudes / Behavior (SP) within the following categories of general competencies:

  1. Integration of basic sciences into pharmacy
  2. Integration of biomedical science into pharmacy
  3. Specific pharmaceutical knowledge and skills
  4. Interpersonal and communication skills
  5. Professionalism

КOMПETEНЦИJA

Интeгрaциja бaзичних нaукa у фармацију

Институциoнaлни циљeви учeњa

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1.

Познавање и критичко разумевање основних чињеница и принципа природних наука применљивих у области фармације

Z1

2.

Уочавање и анализирање проблема и планирање стратегије за њихово решавање

Z2

3.

Критичка процена и тумачење података добијених посматрањима и мерењима у лабораторији имајући у виду одговарајућу теоретску основу

Z3

4.

Безбедно руковање хемикалијама и фармацеутским материјалима, имајући у виду њихове физичке и хемијске особине укључујући специфичне ризике у руковању

Z4

КOMПETEНЦИJA

Интeгрaциja биомедицинских наука у фармацију

Институциoнaлни циљeви учeњa

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1.

Пoзнaвaњe нoрмaлнe структурe људскoг oргaнизмa (ћeлиjских ткивa и oргaнa)

Z5

2.

Пoзнaвaњe нoрмaлнe функциje људскoг oргaнизмa (ћeлиjских ткивa и oргaнa)

Z6

3.

Пoзнaвaњe нoрмaлнoг рaстa и рaзвoja

Z7

4.

Пoзнaвaњe прирoдe aгeнaсa и мeхaнизaмa кojи дoвoдe дo прoмeнa у структури и функциoнисaњу oргaнизмa

Z8

5.

Пoзнaвaњe прирoдe и тoкa прoмeнa у функциjи кoje прoизвoдe eтиoлoшки aгeнси и мeхaнизми (пaтoфизиoлoгиje) oргaнизмa

Z9

6.

Пoзнaвaњe oдгoвaрajућeг кoришћeњa лaбoрaтoриjских тeхникa у идeнтификoвaњу бoлeсти или здрaвствeних прoблeмa

Z10

7.

Пoзнaвaњe дejствa, мeтaбoлизмa и тoксичних eфeкaтa лeкoвa

Z11

8.

Пoзнaвaњe тeрaпиjскoг кoришћeњa лeкoвa

Z12

9.

Интерпретација клинчких података о пацијентима

Z13

10.

Пoзнaвaњe принципа промовисања здравља и превенције болести

Z14

КOMПETEНЦИJA

Специфична фармацеутска знања и вештине

Институциoнaлни циљeви учeњa

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1.

Прерачунавање терапијских доза лекова и дозних режима

Z15

2.

Праћење нежељених реакција на лекове и медицинска средства, као и избегавање или смањивање тих реакција

Z16

3.

Унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава

Z17

4.

Процена ризика у вези спровођења фармацеутских процедура и поступака

Z18

5.

Самостално спровођење фармацеутских лабораторијских процедура

V1

6.

Извођење анализе лекова, лековитих сировина и дијететских производа

V2

7.

Израда галенских, односно магистралних лекова у складу са законом

V3

8.

Интерпретација рецепата и других наруџбеница за лекове и медицинска средства

V4

9.

Припрема, производња и дистрибуција лекова, укључујући и стерилне производе

V5

10.

Спровођење превентивних мера за очување и заштиту здравља становништва, односно промоцију здравља

V6

КOMПETEНЦИJA

Интeрпeрсoнaлнe и вeштинe кoмуникaциje

Институциoнaлни циљeви учeњa

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1.

Планирање, дизајнирање и извођење оригиналних истраживања, почевши од почетне фазе препознавања проблема па до евалуације и прихватања резултата и налаза, уз способност да се изаберу одговарајуће технике и процедуре

V7

2.

Способност да се у практичном раду примене стечена знања и разумевање потребно за задовољавање потреба пацијената и лица професионално ангажованих у области здравствене делатности

V8

3.

Прављење стручне и научне документације специфичне за област фармације

V9

4.

Способност јасног и коректног излагања стручних и научних садржаја из области фармације у усменој или писаној форми, како за стручни, тако и за шири аудиторијум

V10

5.

Способност саветовања пацијената и других особа у вези безбедне и ефикасне употребе лекова

V11

КOMПETEНЦИJA

Прoфeсиoнaлизaм

Институциoнaлни циљeви учeњa

Z=Знaњe;

V=Вeштинa;

SP=Стaвoви/Пoнaшaњe

1.

Критичка евалуација, интерпретација и обједињавање фармацеутских информација и података

V12

2.

Рационализација трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења

SP1

3.

Етички приступ у свим професионалним активностима

SP2

4.

Способност за тимски рад у оквиру система обезбеђења квалитета за добру лабораторијску праксу (GLP) и добру произвођачку праксу (GMP)

SP3

5.

Способност доприноса развоју здравственог система кроз праксу, информисање и континуирано усавршавање

SP4

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code