combine_images_980.jpg

Студенти (en)

 

Медицински факултет спроводи темељиту и дугорочну политику обезбеђења квалитета студената. Уписује најквалитетније студенте по критеријумима прописаним Статутом Медицинског факултета и Правилником о пријемном испиту и упису у прву годину студијских програма интедрисаних академских и струковних студија. Избор кандидата се врши на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и према општем успеху из средње школе.


Медицински факултет обезбеђује оптималне услове за реализовање студијских програма: адекватан простор за квалитетно извођење наставе, техничку опремљеност, рад у малим групама и додатну наставу.


Студентима је омогућено активно учествовање у свим облицима наставе - теоријска и практична настава, семинари, консултације, стручна пракса.


Медицински факултет, преко Центра за унапређење квалитета и рада одговарајућих комисија систематски креира, анализира и унапређује методе којима се процењују параметри квалитета студената (напредовање студената у оквиру студијског програма, по предметима, просечна оцена) у складу са циљевима, садржајима и обимом студијског програма. Факултет, посредством Комисије за анализу ефикасности студирања Центра, спроводи континуирано праћење успеха и напредовања студената оцењујући ефикасност њиховог студирања на свим нивоима студија и кроз све облике извођења наставе. Ово се постиже перманентим унапређивањем метода и критеријума оцењивања.


Обезбеђују се услови за самосталан и креативан рад, стварају се услови за квалитетну комуникацију студената са наставницима, сарадницима, колегама и пацијентима у складу са академским професионалним и етичким кодексом понашања. За најквалитетније студенте омогућава се учешће у извођењу практичне наставе кроз демонстратуру, и стварају се услови да се посебно надарени студенти укључују у научноистраживачки рад кроз учешће на домаћим и иностраним конгресима или ангажују у делу реализације научноистраживачких пројеката.

Факултет омогућава студентима одговарајуће облике студентског организовања, деловања и учешћа у одлучивању у складу са Законом.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code