combine_images_980.jpg

Student professional practice and interprofessional cooperation in contemporary pharmacist education

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj153-02-449/2019-01 од04.03.2019. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 20.03.2019.године, и 11.04.2019.године. Медицински факултет у Нишу, Сала 164, III спрат

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода; Регистровани слушалац - 2 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Ивана Нешић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Радмила Величковић Радовановић, проф.др Ивана Нешић, Доц. др Александра Цатић- Ђорђевић, Доц. др Никола Стефановић, Доц. др Ивана Дамњановић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: фармацеути, биохемичари,здравствени техничари, фармацеутски техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Савремено образовање здравствених професионалаца треба да буде усклађено са здравственим потребама друштва. Кроз процес образовања здравствени професионалци треба да буду припремљени за реализацију студентске стручне праксе у реалном радном окружењу као и оспособљени да је остврарују кроз интерпрофесионалну сарадњу са другим здравственим професионалцима, чиме се побољшава ниво њихових професионалних компетенција.

Појам „учење засновано на практичном искуству у реалном радном окружењу“ подразумева јасно дефинисане наставне активности које се и реализују у реалном радном окружењу, кроз контакт са пацијентима, уз интерпрофесионалну сарадњу са другим здравственим професионалцима. Овакав вид образовања представља начин за повећање радне обучености, што олакшава интеграцију у радне процесе након запошљавања. Стратегијом образовања у Србији до 2020. године промовише се стицање практичних искустава студената, примена нових метода учења, побољшање сарадње образовних институција и послодаваца што говори о значају образовања и стручних пракси у реалном радном окружењу.

Процес савременог образовања и стручног оспособљавања афирмише ментора као саветника током студија, током праксе, као саветника у каријери, консултанта за вештине и као узора у професионалном смислу. Од ментора се очекује да покаже своју способност као инструктор, модератор, тренер и помагач. Поред тога мора да буде оспособљен за процену знања и вештина које стичу студенти/стажери током праксе.

Увођење интерпрофесионалног образовања, развој интерпрофесионалне сарадње здравствених професионалаца, развијање вештине тимског рада и колаборативне праксе – тимског рада здравствених радника у циљу постизања највишег нивоа здравствене заштите јесте један од начина успостављања ефикасног здравственог система.

Кроз дефинисање научно заснованих курикулума, организацију студентске стручне праксе у реалном радном окружењу, упознавање са принципима и начинима реализације интерпрофесионалне сарадње и кроз афирмацију менторства, данас се у развијеним земљама оспособљавају фармацеути за ефикасан рад фокусиран на пацијента и задовољавање његових потреба.

КOТИЗAЦИJA: 1000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 189/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Преузети   ПРИJAВУ ЗА КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА1pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code