combine_images_980.jpg

Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство (en)

Print

 

Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство (ОЋТИ) формирано је из Лабораторије за ћелијску културу, која је основана 1990.године са циљем да се у њој врше базична, развојна и примењена истраживања, као и медицинска дијагностика.

Одељење је расположиво за истраживања у оквиру научноистраживачких пројеката, за израду докторских, мастер и дипломских радова, за одржавање практичне наставе у оквиру студијских програма на факултету, за дијагностичке анализе и тестове, као и за анализе и тестове за потребе привреде и других заинтересованих корисника.

У Одељењу се врше испитивања на различитим in vitro ћелијским моделима, како на примарним ћелијским културама изолованим из хуманог и животињског материјала, тако и на комерцијалним ћелијским линијама. Одељење располаже великом колекцијом ћелијских линија различитог специес и ткивног порекла. У одељењу се такође раде функционална и морфолошка испитивања хуманих и животињских ткива и дизајнираних ткивних матрица.

Једна од најважнијих области истраживања која се спроводе у Одељењу је истраживање адултних матичних ћелија и испитивање њиховог потенцијала за примену у ткивном инжењерству и регенеративној медицини.

Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство, преко својих истраживача, остварује сарадњу са великим бројем лабораторија, института и факултета у земљи и иностранству.

Одговорно лице за рад Одељења за ћелијско и ткивно инжењерство: Истраживач сарадник Сања Стојановић
( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

1. CELINZ

 

Истраживања која се спроводе у Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство могу се сврстати у неколико истраживачких области:

 • Испитивање адултних матичних ћелија изолованих из хуманог масног ткива, масног ткива и коштане сржи животињског порекла и испитивање потенцијала изолованих адултних матичних ћелија за примену у ткивном инжењерству и регенеративној медицини;
 • Испитивање биокомпатибилности различитих природних и синтетских биоматеријала на примарним и перманентним ћелијским културама и процена њихове потенцијалне примене у регенеративној медицини као ткивних матрица у различитим гранама хирургије;
 • Испитивање дизајнираних 3D skafolda на ћелијским културама и њихова припрема за in vivo испитивања;
 • Испитивање биокомпатибилности стоматолошких материјала на примарним и перманентним ћелијским културама;
 • Тестирање биљних екстраката, новосинтетисаних хемијских једињења, лекова и других биолошки активних агенаса на различитим ћелијским културама;
 • Тестирање потенцијалних козмецеутика и биолошки активних једињења намењених за припрему козметичких средстава, природног или синтетског порекла, на различитим in vitro ћелијским моделима;
 • Испитивање ефеката хране и компонената хране на ћелијским културама.

 

Методе и анализе

У Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство на ћелијским културама in vitro раде се следеће анализе и тестови:

 • тестови цитотоксичности
 • тестови апоптозе и некрозе
 • тестови ћелијске пролиферације, миграције и адхезије
 • анализа ћелијског циклуса
 • тестови генотоксичности
 • функционални и морфолошки тестови за процену остеогене, адипогене, ендотелогене и хондрогене диференцијације ћелија у интеракцијама са биолошки активним агенсима
 • функционални и морфолошки тестови за процену диференцијационог потенцијала адултних матичних ћелија
 • тестови фагоцитозе, анализа in vitro антиинфламаторне активности и имунокомпатибилности биолошки активних агенаса
 • анализа експресије специфичних протеина у ћелијама и ткивима

 

У Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство примењују се следеће методе:

 • изолација ћелија, култивација ћелија и стандардне методе рада са ћелијским културама
 • методе светлосне микроскопије за анализу ћелија у култури и ткива (фазни контраст, светло поље, флуоресценција)
 • проточна цитометрија
 • аутоматизована анализа ћелија и појединих ћелијских функција у реалном времену методом мерења импенданце
 • цитохемијско и имуноцитохемијско бојење ћелија
 • флуоресцентно и имунофлуоресцентно бојење ћелија
 • ELISA тестови
 • хистохемијска и имунохистохемијска бојења ткива
 • биолошки есеји и биохемијске методе анализе ћелијских функција

 

Опрема

Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство располаже следећом ОПРЕМОМ:

 • Инвертни светлосни микроскоп „Zeiss Axio Observer .Z1“ (Carl Zeiss, Germany) опремљен са:
  • халогеном и флуоресцентном лампом
  • две камере високе резолуције: “AxioCam HRc” и “AxioCam MR”
  • системом “ApoTome.2”
  • системом за инкубацију
  • софтвером за анализу слике “ZEN lite”
 • Flow Cytometer „BD LSRFortessa™ cell analyzer“ (BD Biosciences) опремљен са:
  • 3 ласера (плави, црвени, љубичасти)
  • 8 детектора
  • BD FACSDiva™ software v.8”
 • Апарат за анализу ћелија у реалном времену “xCELLigence Real-Time Cell Analysis (RTCA) DP system” (Acea Biosciences) опремљен са:
  • платформом за 3×16 well plates (типови плоча: “E-Plate 16” и “CIM-Plate 16”)
  • RTCA 2.0 Software”
 • Вишеканални спектрофотометар (Елиза читач) „Multiskan Ascent 96/384 Plate Reader“ (Thermolab Systems)
 • MSC-Advantage™ Class II Biological Safety Cabinet (Thermo Scientific)
 • CO₂  инкубатор “Binder – Series CB” са аутостерилизацијом врућим ваздухом, системом за доток и детекцију гасова и обезбеђење влажности са заштитом од кондензације (Binder)
 • Инкубатор Classic.Line “Binder – Series B, Model 28” са механичким и дигиталним подешавањем (Binder)
 • Резервоар за чување биолошких узорака у течном азоту типа “MVE – XC 47/11-10”, са 10 канистера и капацитетом азота од 47.4 литра
 • Друга ситна опрема:
  • Центрифуга Universal “Hettich” са хлађењем
  • MiniSpin®  микроцентрифуга “Eppendorf”
  • MPS-1, High–Speed Multi Plate Shaker “BioSan”
  • MSH-300, Magnetic Stirrer with hot plate “BioSan”

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Одељења за ћелијско и ткивно инжењерство ангажовано је особље запошљено у Научноистраживачком центру за биомедицину, истраживачи, наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу:

 • Сања Стојановић, истраживач сарадник
 • Драгана Тричковић Вукић, стручни сарадник, дипломирани биолог
 • Наставници и сарадници УНО Биологија са хуманом генетиком

 

 

Пројекти

У Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство спроводила су се и спроводе се истраживања у оквиру више научноистраживачких пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 • “Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси” – (руководилац: проф. др Мирослав Трајановић) подпројекат: “Модели остеорепарације”. (руководилац: проф. др Стево Најман), 2011-2016;
 • “Регенерација скелетних ткива помогнута биоматеријалима као ткивним матрицама – in vivo и in vitro студија” – (руководилац: проф. др Стево Најман), 2006-2010;
 • “Биокомпатибилност и могућности примене биоматеријала на бази хидроксиапатита и биополимера у ткивној репарацији” – експериментална и клиничка студија. (руководилац: проф. др Војин Савић), 2006-2010.

 

Резултати истраживања

Део резултата добијених истраживањима у Одељењу за ћелијско и ткивно инжењерство објављен је у већем броју радова у домаћим и међународним часописима и саопштен на бројним научним скуповима.Избор радова у научним часописима можете погледати ОВДЕ.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code