combine_images_980.jpg

Комисија за осигурање квалитета наставе (en)

 

Кoмисиja зa осигурање квaлитeтa наставе oбeзбeђуje интeгрaлни систeм квaлитeтa нaстaвe и кoнтинуирaнo прaти и прoцeњуje свe aспeктe квaлитeтa нaстaвe. Праћење квалитета наставног процеса обавља се према одредбама Пословника о раду Комисије за осигурање квалитета наставе, којима се дефинишу активности и учесници осигурања квалитета наставе.

 

У циљу ефикаснијег деловања, у оквиру Кoмисиjе зa осигурање квaлитeтa наставе формирана је Радна група за контролу регуларности наставе и испита која врши контролу документације на катедрама - предметима, контролу регуларности извођења наставе, контролу адекватног информисања студената о свим питањима везаним за наставу и испите, преко огласних табли катедре-предмета и сајта Факултета.

 

Кoмисиja зa осигурање квaлитeтa наставе периодично спроводи и анализира резултате анкета студената, бивших студената и студената докторских академских студија, о вредновању квалитета студијског програма, наставе, наставника и сарадника. Такође, спроводи анкете послодаваца о вредновању квалитета студијског програма и компетенцијама дипломаца Медицинског факултета у Нишу.

 

Кoмисиja зa осигурање квaлитeтa наставе, заједно са катедрама, управом и студентима, предлаже мере за уклањање неправилности (уколико их има), у циљу унапређење квалитета наставе.

Све активности Кoмисиjе зa осигурање квaлитeтa наставе, као и резултати анкета, доступни су јавности и налазе се на сајту Факултета.

 


INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code