combine_images_980.jpg

Комисија за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената (en)

Print

 

 

Имплементација Европског система преноса бодова (ЕСПБ) обезбеђује оптимално радно ангажовања просечног студента (изражено бројем бодова), које је неопходно за савладавање свих наставних активности предвиђених наставним програмом једног предмета, свих предмета у семестру, свих предмета у академској години и свих предмета у наставном програму целокупних студија. Имплементација Европског система преноса бодова у студијске програме Факултета, омогућила је:

  • дефинисање обавезних и изборних предмета (модула), према систему у коме сваки предмет може имати различит број бодова а укупан број бодова свих предмета у једној академској години износи 60;
  • процену радног ангажовања студента, неопходног за сваку наставну активност предвиђену програмом предмета;
  • процену времена предвиђеног за савладавање наставног програма.

 

Процена времена предвиђеног за савладавање наставног програма врши се путем студентске анкете, односно, упитника који студенти попуњавају у току или после завршене наставе или завршног испита. Праћењем оптерећења студената могу се добити корисни подаци за модификовање програма и/или наставних активности на предмету. Дефинисањем ЕСПБ за сваки предмет постиже се следеће:

  • рационализација наставних програма и увођење нових изборних предмета;
  • увођење нових типова наставе, нових метода наставе и континуираног рада студената;
  • увођење механизама контроле квалитета наставних програма и метода наставног процеса;
  • оптимално и рационално ангажовање студената и ефикасније студирање;
  • учешће студената као партнера у образовном процесу;
  • већа мобилност студената, наставника и научних идеја.

 


 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code