combine_images_980.jpg

Rational application of antibiotics in clinical practice

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj153-02-449/2019-01 од04.03.2019. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 24.05.2019.године, Медицински факултет у Нишу, Сала 164, III спрат

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 8 бодова; Регистровани слушалац - 4 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Радмила Величковић-Радовановић

ПРEДAВAЧИ:Проф. др Радмила Величковић Радовановић, Проф.др Бранислава Коцић, Проф.др Марина Динић, Медицински , Др. мед.сци Снежана Младеновић-Антић, Др Радмила Митић, Др Јасмина Петровић, Др Стева Станишић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: лекари, фармацеути

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Нерационална употреба антибиотика је један од значајних глобалних проблема јавног здравља, узрок бактеријске резистенције и повећаних медицинских трошкова. Неадекватна емпиријска примена антибиотика је чест узрок неправилне антибиотске терапије и растуће бактеријске резистенције. Резистенција на антибиотике је озбиљан јавно здравствени проблем у Србији. Према извештају Националне референтне лабораторије за антимикробну резистенцију, степен преваленције мултирезистентних бактерија у Србији је међу највишима у Европском региону. Подаци о потрошњи антибиотика указују да се Србија налази међу највећим потрошачима антибиотика у европском региону. У складу са наведеним подацима, рационална употреба антибиотика је један од основних циљева здравствених радника. Суштина рационалне примене антибиотика се састоји у примени основних принципа оптималне терапије. Они се пре свега огледају у правилном избору антибиотика, адекватном дозирању према индивидуалним карактеристикама болесника, врсти и тежини инфекције. Избор антибиотика одређује како врста инфекције, њен узрочник тако и карактеристике самог болесника. Избор антибиотика се врши на основу претпостављеног узрочника, клиничког искуства и локалне епидемиолошке ситуације. Препоруке за избор емпиријске антибиотске терапије на основу локализације и врсте инфекције, морају бити засноване на доказима. Фактори које треба размотрити при примени антибиотика су: спектар деловања, продирање у инфламаторна ткива, резистенција на антибиотике, нежељена дејства, трошкови (најважнија мера за смањење троскова је прелазак са парентералне на оралну терапију), употреба антибиотика са дугим временом полуелиминације, монотерапија увек када је то могуће. У складу са добијеним резултатима анализе осетљивости микроорганизама, мора се применити терапија са антимикробним леком/ лековима ужег спектра дејства од примењених у иницијалној терапији. Субдозирање и непотребно пролонгирање терапије подстиче развој резистенције и носи опасност од суперинфекције или промене узрочника инфекције. Посебан проблем представља нерационална профилактичка употреба ових лекова, као и фармакотерапијски неоправдане комбинације два или више антибиотика истовремено, што овом проблему потенцира значај.


КOТИЗAЦИJA:  2000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 190/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Преузети ПРИJAВУ ЗА КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА 1pdf 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code