combine_images_980.jpg

Curriculum

Print

 

  Часови активне наставе ЕСПБ
Шиф. Назив предмета С Статус предмета П СИР  
ПРВА ГОДИНА
Општи методолошки предмети
ДАС1 Mетодологијa научноистраживачког рада I ЗО 45 20 7
ДАС2 Писање и презентовање научног рада I ЗО 45 20 5
ДАС3 Биоетика и етика у научноистраживачком раду I ЗО 30 30 5
ДАС4 Биомедицинска информатика I ЗО 45 20 6
ДАС5 Биомедицинска статистика I ЗО 45 30 7
Тематски усмерени методолошки предмети
ДАСС1 Лабораторијски поступци и функционално испитивање органа орофацијалне регије II Т 30 45 7
ДАСМ2 Медицина базирана на доказима II Т 15 30 5
ДАСМ3 Принципи добре лабораторијске праксе II Т 30 30 8
ДАСК1 Принципи добре клиничке праксе II Т 30 10 4
ДАСК4 Епидемиолошке методе у стоматолошким истраживањима II Т 15 45 4
ДАСК3 Упитници у стоматолошким истрживањима II Т 15 30 4
ДАСК5 Управљање истраживачким пројектима II Т 15 45 5
ДАСЈ12 Примењене статистичке методе II Т 15 35 4
ДАСМ1 Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије II Т 30 15 4
Изборни предемти за ужу научну област
ДАСУС1 Орофацијална генетика II Т 40 60 8
ДАСУС2 Молекуларни механизми регулације развоја зуба II Т 40 60 8
ДАСУС3 Квантификационе и квалификационе методе за анализу површине зубних структура и денталних материјала II Т 30 60 8
ДАСУС4 Биохемијске анализе ткива орофацијалног система II Т 15 30 5
ДАСУС5 Ултраструктура тврдих и меких ткива усне дупље II Т 30 60 8
ДАСУС6 Могућности регенеративне медицине у орофацијалној хирургији II Т 40 60 8
ДАСМ5 Молекуларна генетика II Т 30 60 8
ДАСМ4 Методе у молекуларној медицини II Т 30 90 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 330+270=600
 
ДРУГА ГОДИНА
  Изборни предмети III и IV   120 320 30
ДАСНА Научна активност 1 III и IV       10
ДАС СИР Изборни истраживачки рад под руководством ментора за СИР III и IV     100 15

ДАС
ДСЈ
Дискусије,
Семинари,
Journal Club
III и IV     60 5
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600
 
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Морфолошке дисциплине
ДАСИС1 Адхезивност рестауративних материјала за тврда зубна ткива III и IV И 30 50 7
ДАСИС2 Молекуларни механизми пулмо-дентинске репарације III и IV И 30 60 7
ДАСИС19 Eкспресија ткивних маркера ангиогенезе у хуманој пулпи III и IV И 30 40 5
ДАСИС20 Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији III и IV И 50 60 8
ДАСИС3 Употреба матичних ћелија у клиничком истраживању III и IV И 40 60 8
ДАСИБ8 Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима III и IV И 30 80 8
ДАСИА10 Морфолошке и морфометријске методе у биомедицинским истраживањима III и IV И 40 120 10
Биомедицинска истраживања
ДАСИС4 Биокомпатибилност материјала у ендодонцији III и IV И 30 60 7
ДАСИС5 Употреба биоматеријала у имплантолошкој хирургији главе и врата III и IV И 60 40 7
ДАСИС6 Биомеханички и биолошки принципи примене савремених реконструктивних маретијала и метода у стоматолошкој протетици III и IV И 40 60 7
ДАСИС8 Гнатолошки принципи у дијагностици дисфункција темпоромандибуларног зглоба III и IV И 50 80 8
ДАСИС21 Биоинтеграција имплантата и заменика за кост III и IV И 40 60 7
ДАСИС22 Биомедицинска истраживања у педонтологији III и IV И 30 60 7
ДАСИС7 Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији III и IV И 30 60 7
ДАСИС23 Биоморфолошки и функционални принципи израде протетских надокнада у посебним условима III и IV И 40 60 7
ДАСИС30 Функционални аспекти ортодонтске терапије III и IV И 40 60 7
ДАСИБ3 Ткивно инжињерство III и IV И 15 40 4
ДАСИВ1 Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења III и IV И 75 200 20
Клиничка истраживања
ДАСИС9 Болести ризика у оралној хирургији III и IV И 40 60 7
ДАСИС10 Нормалне вариајације у фацијалној форми и анатомска основа малоклузија III и IV И 40 60 7
ДАСИС11 Клинички принципи израде адхезивних безметалних индиректних рестаурација III и IV И 30 60 7
ДАСИС12 Орално медицински аспекти аутоимуних болести III и IV И 30 60 7
ДАСИС13 Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка III и IV И 15 30 5
ДАСИС14 Oралне манифестације вирусних обољења III и IV И 30 60 7
ДАСИС26 Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива III и IV И 30 60 7
ДАСИС24 Ендокрина обољења и пародонтопатија III и IV И 30 60 5
ДАСИС25 Клиничке и биохемијске карактеристике матурације ожиљка III и IV И 40 60 7
ДАСИБ7 Биохемијски аспекти деловања дрога III и IV И 25 80 8
ДАСФ1 Лековити природни производи и њихови токсични ефекти III и IV И 30 60 8
ДАСИФ14 Одабрана поглавља фитотерапије III и IV И 30 80 8
ДАСИФ9 Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима III и IV И 30 80 8
ДАСИВ4 Истраживања у клиничкој имунологији III и IV И 50 150 15
Савремена хирушка истраживања
ДАСИС15 Регенеративна пародонтална хирургија III и IV И 15 30 5
ДАСИС27 Ласер у оралној хирургији III и IV И 30 60 7
ДАСИС28 Вођена регенерација ткива у хирургији главе и врата III и IV И 60 40 10
ДАСИС29 Функционални реконструктивни захвати у оралној хирургији III и IV И 40 60 7
Јавно здравље и животна средина
ДАСИС16 Промоција оралног здравља код деце III и IV И 30 60 7
ДАСИС17 Превенција ортодонтских аномалија III и IV И 40 60 7
ДАСФ5 Биоелементи – значај и аналитика III и IV И 15 30 5
ДАСИЈ9 Eтика у медицини рада и јавном здрављу III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ11 Менаџмент у здравству III и IV И 30 80 8
Форензичка стоматологија и токсиколошка испитивања
ДАСИС18 Форензичка одонтологија III и IV И 30 60 7
ДАСИК20 Истраживања у судској медицини III и IV И 50 80 15
ДАСИФ16 Клиничко-токсиколошке анализе III и IV И 30 80 8
ДАСФ2 Општа токсикологија III и IV И 70 90 12
ДАСИФ17 Истраживања у клиничкој фармацији III и IV И 30 80 8
ДАСИФ15 Примењена токсикологија III и IV И 30 80 8
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600
 
ТРЕЋА ГОДИНА
ДАСДД Израда докторске дисертације V и VI     600 40
ДАСНА Научна активност 2 V и VI       20
Укупно часова активне наставе на години студија =600
Укупно часова активне наставе = 1800

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code