combine_images_980.jpg

SCIENCE

Медицински факултет реализује и научноистраживачку делатност кроз осмишљавање, припрему и реализацију научноистраживачких пројеката, реализацију докторских студија, развој научног подмлатка и његово увођење у научноистраживачки рад. Спроводи се системско праћење квалитета научноистраживачког рада наставника и истраживача и усклађују циљеви научног рада са циљевима високог образовања. Знање до којих се долази спровођењем научноистраживачког и стручног рада Факултет укључује у наставни процес. Факултет обезбеђује услове да се наставно особље бави научноистраживачким радом, да добијене резултате објављује у реномираним научним часописима и подстиче издавачку делатност.

 

Министарство науке је на основу анализе услова за научноистраживачки рад донело одлуку о акредитацији Медицинског факултета у Нишу за обављање научноистраживачке делатности у области медицинских наука-медицина, стоматологија и фармација. (одлука од 16.04.2007. год, одлука од 13.09.2011. год. и и одлука од 01.03.2016. год.)

 

Научноистраживачки рад на Медицинском факултету у Нишу доживљава изузетну прогресију. То се види кроз нову организацију научноистраживачког рада, набавку нове опреме, више квалитетних пројеката, више објављених радова, посебно оних у индексираним часописима, нових уговора о научној сарадњи, од којих је већи број међународних, велики број квалитетних докторских теза, међу којима су и они урађени у оквиру нових акредитованих докторских студија, као и оних урађених на високошколским установама у иностранству.

 

Организација научноистраживачког рада Медицинског факултета

 

У организацији рада Факултета конципирана je организациона јединица за научноистраживачки рад која је статутарно дефинисана као Научноистраживачки Центар за биомедицину. Научноистраживачки Центар за биомедицину чине наставници, истраживачи, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су у непосредној вези са биомедицинским истраживањима. Научноистраживачки Центар за биомедицину обухвата: Лабораторију за електронску микроскопију, Одељење за експерименталну медицину, Лабораторију за функционалну геномику и протеомику, Одељење за ћелијско и ткивно инжeњерство, Лабораторију за експерименталну патологију и имунологију, Лабораторију за медицинску дијагностику, Лабораторију за хроматографију и Виваријум. Научноистраживачки Центар за биомедицину може оснивати и друге лабораторије и одељења у складу са развојем истраживања у овој научној области. Ова организациона јединица за научноистраживачки рад Медицинског факултета обавља: основна, примењена и развојна истраживања, истраживања која су у функцији образовно-наставне делатности, организује иновативну активност, обавља услуге из области здравствене делатности.

 

Опрема за научноистраживачки рад

 

Лабораторије и одељења у којима се обавља научноистраживачки рад располажу капиталном опремом, специјализованом опремом и опремом опште намене. Део средстава за куповину опреме је додељивало Министарство науке преко својих јавних позива, нека опрема је набављана на основу истраживачих пројеката и из сопствених средстава Факултета, а један већи део добијен је из средстава Европске Уније на рачун ХЕТИП пројекта (High Education Teaching Infrastructure Project) за који је Факултет конкурисао 2010. године. Добром и савременом опремом за научноистраживачки рад Факултет је успоставио одговарајућу инфраструктурну средину у којој се може остварити и даље унапредити јединство едукативне и истраживачке активности као битног предуслова у постизању добре научне и професионалне компетенције наставника, сарадника и студената докторских студија. Знање до којих се долази спровођењем научноистраживачког рада Факултет укључује у наставни процес.

 

Научноистарживачка активност

 

Истраживачи Медицинског факултета учествују у научноистраживачком раду кроз пројекте Министарства науке, пројекте Медицинског факултета и разне облике сарадње са другим истраживачким институцијама у земљи и иностранству или корисницима истраживачких резултата. Такође, у научно истраживачки рад су укључени и студенти докторских студија, као и студенти основних академских студија. На пројектима Министарства просвете и науке, чији је носилац Факултет ангажовани су и истраживачи приправници, као и стипендисти Министарства.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code