combine_images_980.jpg

Curriculum

Print

 

  Часови активне наставе ЕСПБ
Шиф. Назив предмета С Статуспредмета П СИР  
ПРВА ГОДИНА
Општи методолошки предмети
ДАС1 Mетодологијa научноистраживачког рада I ЗО 45 20 7
ДАС2 Писање и презентовање научног рада I ЗО 45 20 5
ДАС3 Биоетика и етика у научноистраживачком раду I ЗО 30 30 5
ДАС4 Биомедицинска информатика I ЗО 45 20 6
ДАС5 Биомедицинска статистика I ЗО 45 30 7
Тематски усмерени методолошки предмети
ДАСМ1 Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије II И 30 15 4
ДАСМ2 Медицина базирана на доказима II И 15 30 5
ДАСМ3 Принципи добре лабораторијске праксе II И 30 30 8
ДАСМ4 Методе у молекуларној медицини II И 30 90 10
ДАСМ5 Молекуларна генетика II И 30 60 8
ДАСК1 Принципи добре клиничке праксе II И 30 30 4
ДАСК3 Упитници у медицинским истрживањима II И 15 30 4
ДАСК4 Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима II И 15 45 4
ДАСК5 Управљање истраживачким пројектима у медицини II И 15 45 5
ДАСМ6 Примена in vitro ћелијских модела у производњи и испитивању биолошки активних супстанци II И 30 60 8
ДАСЈ2 Примењене статистичке методе II И 15 35 4
ДАСФ1 Лековити природни производи и њихови токсични ефекти II И 30 60 8
ДАСФ2 Општа токсикологија II И 70 90 12
ДАСФ3 Биолошка и биофизичка хемија II И 30 30 8
Фармацеутски методолошки предмети
ДАСФ4 Физичкохемијски принципи у фармацији II И 15 30 5
ДАСФ5 Биоелементи-значај и аналитика II И 15 30 5
ДАСФ6 Принципи формулације лекова II И 15 30 5
ДАСФ7 Аналитичке методе у фармацеутским испитивањима II И 15 30 5
Укупно часова активне наставе на години студија = 330+270=600
 
 
ДРУГА ГОДИНА
  Изборни предмети III и IV   120 320 30
ДАСНА Научна активност 1 III и IV       10
ДАС СИР Изборни истраживачкирад под руководством ментора за СИР III и IV     100 15

  ДАС

  ДСЈ

Дискусије,

Семинари,

Journal Club

III и IV     60 5
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600
 
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Фармацеутски изборни предмети групе 1
ДАСИФ1 Синтеза и изоловање фармаколошки активних супстанци III и IV И 30 80 8
ДАСИФ2 Дизајн експеримената у фармацији III и IV И 30 80 8
ДАСИФ3 Лековите природне сировине-сакупљање и примарна прерада III и IV И 30 80 8
ДАСИФ4 Савремена фармацеутска анализа и квалитет фармацеутских производа III и IV И 30 80 8
ДАСИФ6 Основи клиничке токсикологије III и IV И 30 80 8
ДАСИФ7 Одабрана поглавља токсикологије III и IV И 60 50 8
Фармацеутски изборни предмети групе 2
ДАСИФ8 Одабрана поглавља фармацеутске хемије III и IV И 30 80 8
ДАСИФ9 Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима III и IV И 30 80 8
ДАСИФ10 Савремени носачи лекова III и IV И 30 80 8
ДАСИФ11 Стерилни фармацеутски облици лекова III и IV И 30 80 8
ДАСИФ12 Одабрана поглавља аналитике лекова и биоаналитичке хемије III и IV И 30 80 8
ДАСИФ13 Одабрана поглавља фармакогнозије III и IV И 30 80 8
ДАСИФ14 Одабрана поглавља фитотерапије III и IV И 30 80 8
ДАСИФ15 Примењена токсикологија III и IV И 30 80 8
ДАСИФ16 Клиничкотоксиколошке анализе III и IV И 30 80 8
ДАСИФ17 Истраживања у клиничкој фармацији III и IV И 30 80 8
ДАСИФ18 Безбедност и ефикасност козметичких производа III и IV И 30 80 8
Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија
ДАСИА8 Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива III и IV И 15 30 4
ДАСИА9 Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија III и IV И 30 60 8
ДАСИА10 Морфолошке и морфометријске методе у биомедицинским истраживањима III и IV И 40 120 10
Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми
ДАСИБ1 Регулација хомеостазе организма III и IV И 30 80 8
ДАСИБ5 Молекуларни механизми дејства лекова III и IV И 30 80 8
ДАСИБ6 Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима III и IV И 30 80 8
ДАСИБ8 Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима III и IV И 30 80 8
ДАСИБ10 Патофизиолошки регулаторни механизми III и IV И 30 80 8
ДАСИБ11 Истраживањa у клиничкој фармакологији III и IV И 30 80 8
ДАСИБ12 Патогенетски механизми оштећења бубрега настали деловањем различитих нефротоксичних агенаса III и IV И 30 80 8
ДАСИФ5 Фармацеутски облици за примену на кожи III и IV И 30 80 8
Инфективни агенси-епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија
ДАСИВ1 Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења III и IV И 75 200 20
ДАСИВ2 Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе III и IV И 30 80 8
ДАСИВ3 Имунолошки регулаторни механизми III и IV И 30 80 8
ДАСИВ4 Истраживања у клиничкој имунологији III и IV И 50 150 15
ДАСИВ7 Достигнућа и перспективе имунизације III и IV И 30 90 8
ДАСИВ8 Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција III и IV И 30 90 8
ДАСИВ9 Микробиологија намирница и вода III и IV И 30 80 8
Функционалне и клиничке методе истраживања
ДАСИК3 Истраживања у педијатрији III и IV И 50 150 15
ДАСИК5 Истраживања у кардиологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК6 Истраживања у гастроентерологији и хепатологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК7 Истраживања у ендокринологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК8 Истраживања у хематологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК9 Истраживања у нефрологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК10 Истраживања у пулмологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК11 Истраживања у неурологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК12 Истраживања у психијатрији III и IV И 50 150 15
ДАСИК15 Истраживања у онкологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК16 Истраживања у реуматологији III и IV И 50 150 15
ДАСИК18 Истраживања у дерматовенерологији III и IV И 50 150 15
Јавно здравље и животна средина
ДАСИЈ1 Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ2 Животна средина и здравље III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ3 Здравствена безбедност намирница III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ4 Истраживања у дијететици III и IV И 30 90 8
ДАСИЈ8 Исхрана различитих категорија становништва III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ10 Вода – хемија и здравље III и IV И 30 80 8
ДАСИЈ11 Менаџмент у здравству III и IV И 30 80 8
ДАСИС16 Промоција оралног здравља код деце III и IV И 30 60 7
Стоматолошка истраживања
ДАСИС20 Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији III и IV И 50 60 8
ДАСИС21 Биоинтеграција импланата и заменика за кост III и IV И 40 60 7
ДАСИС22 Биомедицинска истраживања у педонтологији III и IV И 30 60 7
ДАСИС7 Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији III и IV И 30 60 7
ДАСИС12 Орално медицински аспекти аутоимуних болести III и IV И 30 60 7
ДАСИС13 Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка III и IV И 15 30 5
ДАСИС14 Оралне манифестације вирусних обољења III и IV И 30 60 7
ДАСИС26 Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива III и IV И 30 60 7
Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600
 
 
 
ТРЕЋА ГОДИНА
ДАСДД Израда докторске дисертације V и VI     600 40
ДАСНА Научна активност 2 V и VI       20
Укупно часова активне наставе на години студија =600
Укупно часова активне наставе = 1800
 

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code