combine_images_980.jpg

Ethics committee and ethics commission

Print

 

ЕТИЧКИ КОМИТЕТ је орган Медицинског факултета који разматра етички аспект претклиничких и клиничких научних истраживања и објављивања научних резултата. Комитет има 9 чланова од којих најмање један није у радном односу на Медицинском факултету и најмање један није здравствени радник. Председника, заменика председника и чланове именује Наставно-научно веће.

Одлуком Наставно-научног већа од 7.10.2015. године за чланове Етичког комтета Медицинског факултета у Нишу, на период од три године, именовани су:

 1. Проф. др Владмила Бојанић, председник Комитета
 2. Доц. др Андреј Вељковић, члан и заменик председника  
 3. Проф. др Горан Бјелаковић, члан
 4. Проф. др Марија Игић, члан
 5. Проф. др Предраг Ковачевић, члан
 6. Проф. др Радмила Величковић Радовановић, члан
 7. Проф. др Јасмина Поповић, члан
 8. Проф. др Срђан Голубовић, члан, Правни факултет Ниш
 9. Лука Стевић, студент ИАС Медицина

 

Рад Етичког комитета регулише се  Правилником о раду који доноси Наставно-научно веће Факултета.

Етички комитет подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу Медицинског факултета једном годишње, по правилу на крају године.

Етички комитет доноси свој етички кодекс.

Документа етичког комитета  можете преузети овде.

 


 

ЕТИЧКА КОМИСИЈА за заштиту добробити огледних животиња је орган Факултета који утврђује начин спровођења огледа на животињама,у складу са Законом о добробити животиња. Kомисија  има 11 чланова, од којих најмање трећину чланова Етичке комисије чине лица која нису запослена на Факултету. 

 

Етичка комисија за заштиту добробити огледних животиња даје стручно мишљење о етичкој и научној оправданости спровођења огледа, на основу кога надлежно министартво, доноси решење о одобравању огледа.

 

Одлуком Декана Медицинског факултета Универзитета у Нишу, а на предлог Наставно-научно веће Факултета од 11.01.2023. године, за чланове Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња у следећем саставу:

 

 1. Проф. др Сузана Бранковић, редовни професор за УНО Физиологија, председник Етичке комисије,
 2. Проф. др Стево Најман, редовни професор за УНО Биологија са хуманом генетиком, члан и заменик председника,
 3. Др Зоран Цветковић, ветеринар-хирург специјалиста, члан,
 4. Проф. др Душан Соколовић, редовни професор за УНО Биохемија, члан,
 5. Проф. др Мирослав Стојановић, редовни професор за УНО Хирургија–општа хирургија, члан,
 6. Проф. др Владимир Петровић, доцент за УНО Хистологија и ембриологија, члан,
 7. Душан Стојановић, представник удружења усмереног ка заштити животиња-Зоопланета, члан,
 8. Проф. др Ненад Стојиљковић, редовни професор за УНО Физиологија, члан,
 9. Доц. др Сања Стојановић, доцент за УНО Биологија са хуманом генетиком, члан,
 10. Проф. др Миодраг Стојановић, ванредни професор за УНО Медицинска статистика и информатика, члан,
 11. Др сци. вет. мед. Милош Петровић,ветеринар-специјалиста,директор Ветеринарског специјалистичког института „Ниш“.

 

Мандат чланова Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња траје три године.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code