Специјалистичке академске студије

Штампа

 

Студијски програм  је у поступку акредитације

 

Специјалистичке академске студије су студије другог степена по Закону о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони). Студијски програм специјалистичких академских студија темељи се на потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате прогресивни развој медицинских наука. На специјалистичким академским студијама остварени обим студија износи 60 ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) Бодова.

Специјалистичке академске студије трају једну наставну годину, односно два семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно завршене мастер академске студије/интегрисане академске студије.

Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

 
КОЗМЕТОЛОГИЈА
 
 
Стручни нaзив:

СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

 
Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова