Савет факултета

Штампа

 

Сaвeт Meдицинскoг фaкултeтa je oргaн управљања и чини га 21 члан и то:

 

Чланови Савета из реда наставника бирају се по студијским програмима и то:

Мандат чланова Савета траје 4 године. Мандат чланова Савета који су представници студената траје једну годину.

 

Наставно-научно веће Медицинског факултета Универзитета у Нишу на седници одржаној 21.02.2019. године, донело је Одлуку о избору ЧЛАНОВА САВЕТА Медицинског факултета у Нишу.

 

Статутом Медицинског факултета у Нишу утврђене су надлежности Савета.