Врсте здравстевених специјализација

Штампа
Датум последње измене четвртак, 06 октобар 2016 09:49

 

ОБЛАСТ - МЕДИЦИНА

 

Интерна медицина

Интернистичка онкологија

Инфектологија

Педијатрија

Неурологија

Психијатрија

Гинекологија и акушерство

Општа хирургија

Абдоминална хирургија

Васкуларна хирургија

Ортопедска хирургија и трауматологија

Дечја хирургија

Неурохирургија

Пластична, реконструктивна и естетска хирургија

Максилофацијална хирургија

Урологија

Ургентна медицина

Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија

Оториноларингологија

Офталмологија

Дерматовенерологија

Физикална медицина и рехабилитација

Општа медицина

Медицина рада

Радиологија

Нуклеарна медицина

Патологија

Судска медицина

Медицинска микробиологија

Клиничка биохемија

Клиничка фармакологија

Лабораторијска медицина

Имунологија

Хигијена

Епидемиологија

Социјална медицина

Спортска медицина

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

ОБЛАСТ - СТОМАТОЛОГИЈА

 

 Превентивна и дечја стоматологија

 Болести зуба и ендодонција

Стоматолошка протетика

Пародонтологија и орална медицина

Ортопедија вилица

Орална хирургија

Максилофацијална хирургија

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

 

ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ

 

Медицинска психологија

 

ЗА

ДИПЛOМИРAНЕ ФAРМAЦEУТЕ;
MAГИСТР
Е ФAРМAЦИJE;
ДИПЛOМИРAН
Е ФAРМAЦEУТЕ-МEДИЦИНСКЕ БИOХEМИЧAРЕ;
MAГИСТР
Е ФAРМAЦИJE-МEДИЦИНСКЕ БИOХEМИЧAРЕ;

 

Фармакотерапија

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa