combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Специјалистичке струковне студије СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР се организују из граничних области медицине и оспособљавају студенте да ефикасно комуницирају и раде у интердисциплинарном и мултидисциплинарном окружењу са примарним циљем стицања и унапређење навика здравог живота у здравој животној средини, ране и ефикасне идентификације и уклањања различитих штетних загађивача у околини.

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер, које уже припадају области јавног здравља, чине обавезни и изборни предмети са укупно 60 ЕСПБ. Скуп обавезних предмета је исти за све полазнике, а састоји се од 10 предмета (укупно 39 ЕСПБ). После одслушаних обавезних предмета студенти се опредељују за 1 изборни предмет (носи 11 ЕСПБ), који је организован у оквиру стручне праксе, од понуђених 5 предмета. Написани завршни рад носи 10 ЕСПБ, што заједно чини 60 ЕСПБ. Начин завршетка студија је јавна одбрана стручног завршног рада.

Специјалистички студијски програм пружа неопходна знања и вештине за анализу и унапређење комплексног система јавног здравља, јавноздравствених функција и служби које обезбеђују чување и унапређење здравља становништва, унапређење квалитета живота повезаног са здрављем, превенцију и контролу болести, као и подршку унапређивању ефикасности и квалитета пружања здравствене заштите, на основу доказа из истраживања и добре паксе. Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер има задатак да унапређује и уводи методе третмана, превенције и контроле загађења микробиолошког, хемијског, радиолошког или физичког порекла, присутног у окружењу. При томе, пре свега мора да стекне знања о томе како да заштити и себе у специфичним окружењима радне средине. Развијају се вештине јавно-здравственог менаџмента, формирања и функционисања мултидисциплинарних тимова, укључивања свих важних партнера у достизање стратешких и оперативних циљева, комуницирања и вештине имплементирања јавноздравствених програма. Програм студија из области Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер пружа сва потребна знања и вештине која су неопходна за постизање краткорочних и дугорочних циљева здравствено-санитарне заштите у Србији, будући да су свршени студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни и иновативни рад и успешно коришћење њихових знања и вештина у здравствено-санитарној заштити радне и животне средине.

Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима која се баве: производњом намирница, производњом и технологијом вода, затим у здравстним институцијама, републичким и општинским санитарним инспекцијама, удружењима произвођача, здравственим саветодавним службама, јавној администрацији, самосталном приватном предузетништву, науци и примарној здравственој заштити.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42