О студијском програму

Штампа

 

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Студијски програм ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОШКЕ НАУКЕ НАУКЕ у трајању од три године или 180 ЕСПБ бодова је конципиран у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ).

На поступак организовања и завршетка ДАС-стоматолошке науке, као и у поступку израде и одбране докторске дисертације примењују се следећи акти:

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

I

У прву годину ДАС може се уписати лице које има:

II

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама, дужине студирања и остварених научно истраживачких резултата у оквиру сваког студијског програма.

Ако два или више кандидата имају исту просечну оцену, редослед ће се утврдити на основу дужине студирања на претходним нивоима студија, при чему предност има кандидат који је у краћем року завршио студије. Уколико два или више кандидата једнако испињавају оба услова, предност има кандидат који има већу научну компетентност.

III

Страни држављанин се пријављује на конкурс под истим условима као и домаћи држављанин, с тим што је у обавези да достави доказ о знању српског језика (изузев кандидата из бивше СФРЈ) и доказ о здравственом осигурању.

 

НАСТАВНИ ПЛАН ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА-СТОМАТОЛОШКЕ НАУКЕ ОБУХВАТА:

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ДАС-СТОМАТОЛОШКЕ НАУКЕ МОГУ СЕ ГРУПИСАТИ У ТРИ ЦЕЛИНЕ:

Циљ докторских академских студија – стоматолошке науке представља организован научни и професионални развој у области биомедицинских истраживања у стоматологији што подразумева:

 

ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Исход докторских академских студија – стоматолошке науке на Медицинском факултету Универзитета у Нишу је:

стварање успешног и одговорног научника у области морфолошких, експерименталних, клиничких, превентивних, биомедицинских и епидемиолошких истраживања у стоматологији, способног да самостално спроводи оригинална истраживања у складу са највишим међународним стручним и етичким стандардима, који је овладао и специфичним практичним вештинама потребним за адекватну примену методологије научног истраживања у орофацијалној регији.

Стручни и академски назив кандидата који заврше докторске академске студије – стоматолошке науке на Медицинском факултету у Нишу је „доктор медицинских наука– стоматологија“.

 

ТОКОМ СТУДИЈА, СТУДЕНТ СЕ ОСПОСОБЉАВА:

 

ЛИСТА ОРГАНИЗОВАНЕ НАСТАВЕ И НАУЧНИХ АКТИВНОСТИ СА КРАТКИМ САДРЖАЈЕМ

Докторске Академске студије студијског програма стоматолошке науке планиране су тако да оспособе студента за независтан и оригиналан научни рад. Циљеви који су постављени, остварују се кроз организовану активну наставу коју чини теоријска настава и студијски истраживачки рад. Ангажовање студената у оквиру студијског истраживачког рада састоји се у лабораторијском практичном раду, припреми семинара, стручних дискусија, дискусија о претраженој литератури, усвајању методологије и клиничких вештина и техника, припреми усмених и писмених испита, до различитих нивоа излагања сопствених резултата и штампања публикација, што је вредновано одговарајућим ЕСПБ бодовима и представља предуслов приступању коначној јавној одбрани израђене докторске тезе. На основу тога се могу издвојити различити видови активности, које се односе на учење и оне које се односе на истраживање, мада се ове две категорије прожимају:

Први вид активности се огледа у похађању активне наставе из општих методолошких премета. Они су део листе обавезних предмета, које је студент у обавези да похађа без разлике какво му је научно опредељење. Ово с тога, што је савладавање вештина савремене информационе (информатицијске) технологије, познавање енглеског језика (advanced level), познавање савремених статистичких програма и начина њихове примене, познавање установљених правила писања и презентовања научног рада, утемељено на највишим етичким стандардима, предуслов одговорном, целовитом и успешном приступу истраживачком процесу. Стога ови предмети сачињавају први семестар Докторских академских студија и носе 30 ЕСПБ бодова, а одвијају се по устаљеном распореду.

Други вид активности се одвија у другом семестру и такође носе 30 ЕСПБ бодова. Обавезну теоријску и практичну наставу у областима специфичних методологија истраживања која се обављају у стоматолошким наукама и то минимално 20 ЕСПБ из области тематски усмерених предмета, односно минимално 10 ЕСПБ из изборних предмета за ужу научну област.

Трећа група активности - се одвија у другој години и такође носе 30 ЕСПБ. Изборни предмети су подељени у различите изборне групе. Листа изборних предмета подразумева да студент може да изабере од понуђених програмских целина-модула оне наставне и практичне садржаје који су најапликабилнији за његово опредељење током израде докторске тезе. При том је сваки изборни предмет представљен бројем ЕСПБ бодова, часовима теоријске наставе и часовима студијског истраживачког рада.

Листа изборних предмета садржи следеће групе предмета:

 

ХОДОГРАМ КРОЗ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОШКЕ НАУКЕ

I Година I Семестар EСПБ II Семестар ЕСПБ
Општи методолошки предмети 30 Тематски усмерени методолошки предмети 20
      Изборни предмети за ужу научну област 10
II Година Изборни предмети 30
Дискусије, Семинари, Journal Club 5
Истраживачки рад под руководством ментора за СИР 15
Научна активност 1 10
IIIГодина Израда докторске тезе 10 Израда докторске тезе 30
Научна активност 2 20

 

Четврта група активности представља студијски истраживачки рад (СИР) под руководством ментора, који треба да прожима студије од почетка. Оригиналан, самосталан, научно утемељен и признат од широке научне јавности, једини је истраживачки рад који је потврда имплементације стандарда и европских принципа докторских студија, као и препознавања стечене дипломе у свету. Студијски истраживачки рад препознатљив је публикованим резултатима, који се изражавају као научна активност. Научна активност 1 се односи на другу годину студија (трећи и четврти семестар), носи 10 ЕСПБ, а еквивалентна је вредности од најмање 3 М бода квантитативних критеријума Правилника о вредновању научних резултата Министарства науке и просвете, категорије М20-М70 (публикације, саопштења и/или магистарска теза). Научна активност 2 носи 20 ЕСПБ, односи се на трећу годину студија (пети и шести семестар), а еквивалентна је вредности од најмање 6 М бодова Правилника о вредновању научних резултата, при чему студент мора да поседује најмање 3 публикације у научним часописима. Услов за пријаву теме докторске тезе су три рада у научним часописима, од којих је бар у једном кандидат први аутор (уколико Правилником Универзитета нису укључени додатни услови). Кандидат је у обавези да поседује најмање један ауторски рад категорије М21-М23 до одбране тезе.

 

Научна активност Друга година Трећа година Одбрана тезе
најмање   бодова најмање   бодова

М21-М23

(ауторски)

М20-М70

М21-М23

(М51-М52)

 

Пета група активности представља израду докторске дисертације, која је предвиђена у форми монографије, при чему је потребно да садржи релевантне резултате који су проистекли из оригиналног и самосталног истраживачког рада. Након одобрења теме, студент приступа изради тезе која се оцењује од стране одговарајуће комисије и јавно брани. Детаљи су установљени правилником.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Оцењивање рада студента врши се континуирано током трајања докторских студија. Један од начина за оцењивање рада и напредовања студената су испити. Добијањем позитивне оцене за све предвиђене обавезе, кандидату се додељују ЕСПБ бодови. После сваког отслушаног обавезног и изборног предмета студенти полажу испит на начин предвиђен Правилником о формирању коначне оцене за дати предмет. Усвајањем извештаја кандидата о научној активности њему се додељују ЕСПБ бодови. Додељивање бодова се врши на основу поднетих докумената да је рад публикован (у штампаној или електронској форми), као и на основу извештаја комисије за одбрану докторске дисертације да је студент одбранио дисертацију.

 

НАСТАВНИЦИ И МЕНТOРИ

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које има потребну научну способност. За извођење наставе према овом студијском програму факултет ангажује потребан број наставника са одговарајућим научним и стручним квалификацијама. Наставник на студијском програму ДАС има најмање један рад публикован у међународном часопису са SCI листе категорије М21-М23: Ментор има најмање пет радова објављених у међународном часопису са SCI листе категорије М21-М23. Планом извођења наставе утврђују се наставници и ментори за извођење наставе, а њихови подаци (CV, избори у звања, референце) стављају се на увид јавности.