Студентски парламент

Штампа

 

Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Студентске организације кандидују своје чланове за представнике Студентског парламента, а избор за чланове парламента врши се непосредним гласањем. Право да бирају и буду бирани за чланове Студентског парламента имају сви студенти Медицинског факултета уписани на студије у години у којој се бира Студентски парламент. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Избор чланова Студентског парламента обавља се сваке године, тајним и непосредним гласањем по годинама студија.

Студентски парламент броји 45 чланова и то:

Поступак кандидовања и гласања за чланове Студентског парламента ближе се одређује ПРАВИЛНИКОМ О ПОСТУПКУ ИЗБОРА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Факултета. За спровођење избора Служба за наставу саставља бирачки списак и доставља га Комисији за спровођење избора и декану. Изабрани су они кандидати који на гласању добију највише гласова. Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља за те кандидате у року од следећих 7 дана. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента, престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана. Декан и продекани могу присуствовати седницама Студентског парламента.

Студентски парламент је на седници парламента, од 11. децембра 2012.године, усвојио ПРАВИЛНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА.

 

АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА