Документа Етичког комитета

Штампа


ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ, Министарство здравља Републике Србије,  2011.

ХЕЛСИНШКА ДЕКЛАРАЦИЈА

НИНБЕРШКИ КОДЕКС

ЕТИЧКИ КОДЕКС НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА-ДОБРА НАУЧНА ПРАКСА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ДОБРОБИТИ ОГЛЕДНИХ ЖИВОТИЊА

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ

ОСНОВНИ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА НА ЉУДИМА

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ОГЛЕДА НА ЖИВОТИЊАМА, 26.04.2016.