Комисија за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената

Штампа

 

 

Имплементација Европског система преноса бодова (ЕСПБ) обезбеђује оптимално радно ангажовања просечног студента (изражено бројем бодова), које је неопходно за савладавање свих наставних активности предвиђених наставним програмом једног предмета, свих предмета у семестру, свих предмета у академској години и свих предмета у наставном програму целокупних студија. Имплементација Европског система преноса бодова у студијске програме Факултета, омогућила је:

 

Процена времена предвиђеног за савладавање наставног програма врши се путем студентске анкете, односно, упитника који студенти попуњавају у току или после завршене наставе или завршног испита. Праћењем оптерећења студената могу се добити корисни подаци за модификовање програма и/или наставних активности на предмету. Дефинисањем ЕСПБ за сваки предмет постиже се следеће: