Acta stomatologica Naissi

Штампа

Acta Stomatol Naissi p-ISSN 0352-5252, e-ISSN 1820-1202

Часопис Медицинског факултета у Нишу и Клинике за денталну медицину у Нишу.

Покренут је 1984. године; излази 2 пута годишње.

Доступан је у штампаном формату и online двојезично, на енглеском и спрском језику.

The journal is available in print and online bilingually, in English and Serbian language.

ASN

Евалуација часописа се може пратити кроз Центар за евалуацију у образовању и науци.