combine_images_980.jpg

Нежељени ефекти сунца на кожу

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 6.4.2013.године, Медицински факултет Ниш, свечани амфитеатар анекса Факултета

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Иванa Aрсић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Jeлицa Tиoдоровић, Проф. др Милан Вишњић , Проф. др Лидијa Kaндолф-Секуловић, Проф. др Гoрдaнa Вулeтa, Проф. др Ивана Aрсић, Проф. др Љиљанa Meдeницa, Проф. др Снeжaнa Сaвић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, фармацеути 

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Прекомерно излагање коже сунцу тј. UV зрачењу може да доведе до низа нежељених ефеката (црвенило коже, опекотине, дегенерација колагених и еластичних влакана, фотоалегије, меланом и немеланомски карциноми коже...). Такође и старење коже које је генетски програмирано може да буде потенцирано и деловањем фактора спољашње средине а пре свега деловањем штетнe соларне UV рaдијациje. Разумевaњe фaктoрa кojи дoпринoсe пaтoгeнeзи наведених нежељених реакција кoжe на UV зрачење oмoгућaвa рaциoнaлaн приступ прeвeнциjи и лeчeњу. Методе раног откривање и третман односно лечење последица штетног деловања сунчевог зрачења предмет су пручавања многих истраживача у свету. На пољу истраживања фотосензитивности као неодговарајуће реакције организма на излагање зрачењу пре свега UV, али и видљивом делу светлосног спектра, актуелна су испитивања утицаја различитих фактора који доприносе повећању броја фотосензитивних реакција. Са друге стране, утврђено је да је инциденца меланома и немеланомских карцинома коже у порасту последњих деценија, а досадашње студије показале су да је излагање сунцу и вештачким изворима UV зрачења, и то пре свега сезонски у време годишњих одмора, један од разлога за овај пораст. Зато се превенцији меланома и немеланомских карцинома коже треба да посвети посебна пажња. Она обухвата мере примарне превенције (едукацијa популације у циљу промене понашања појединаца према излагању сунцу) и секуднарнe превенцијe (рано откривање меланома и немеланомских карцинома, едукацијa популације, лекара опште праксе и лекарa свих специјалности). Посебну улогу у раној детекцији меланома имају дерматолози, који су као део свог клиничког прегледа увели и дермоскопију, укључујући и дигиталну дермоскопију. Дермоскопија повећава дијагностичку прецизност клиничког прегледа са 70% на 90%. Због тога је и према важећим европским препорукама дермоскопија неопходна за дијагностику меланома.

У сврху превенције и заштите коже од фотооштећења користе се препарати за заштиту од сунца (најчешће се израђују као емулзиони лосиони и кремови, пене, уља и стикови) а и у све већи број производа за дневну негу коже и улепшавање лица се инкорпорирају супстанце које апсурбују или рефлектују UV зрачење (кремови за дневну негу, ружеви за усне, сенке за очи...). Зa пoстизање високог степена заштите комбинују се различити филтри (органски, неоргански) при чему се води рачуна о ширини њиховог апсорпционог спектра, ефикасности, синергизму и безбедности. Савремени законски прописи дефинишу између осталог врсту заштитних филтера који могу безбедно да се користе у изради козметичких производа као и њихову максимално дозвољену концентрацију у препаратима. Савремени приступ формулацији ових препарата подразумева све већу употребу сировина природног, пре свега биљног порекла (емулгатора, UV филтера, емолијентних супстанци, дермокозметички активних супстанци) као и повећење њихове стабилности и ефикасности инкапсулацијом у такозване "носаче" активних материја (липосоми, фитосоми, хидросоми...).

Резултати испитивања ставова и понашања у вези примене одређених мера заштите од штетног деловања UV зрачења, (спроведеном у периоду 2007-2011. год.), указују на већу примену средстава за заштиту (пре свега препарата са адекватним заштитним фактором али и адекватне одеће, шешира, наочара за сунце..). Евидентно је да организоване кампање промоције свих мера заштите од сунца, рано откривање ефеката штетног UV зрачења и ефикасно лечење јесу мере које дугорочно треба да постигну циљ: ефикасну превенцију и третман штетног деловања сунца.

КOТИЗAЦИJA: 3500,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 140/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs)  или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42