combine_images_980.jpg

49. Дани превентивне медицине – Међународни конгрес

Штампа


Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним бројем 153-02-416/2015-0103.03.2015. године


paznjaПРВИ ПОЗИВ


ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: од 22.09 до 25.09.2015.године.


БРОЈ БОДОВА: предавач - 15 бодова, усмена презентација - 13 бодова, постер презентација - 11  бодова, пасивно учешће - 9 бодова


РУКОВОДИЛАЦ: Доц. др Александар Вишњић


ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу, Институт за јавно здравље Ниш и СЛД Подружница Ниш


ПРЕДАВАЧИ: проф. др Зоран Милошевић, проф. др Nigеl МcCаrlеy, проф. др Сузана Оташевић, проф. др Наташа Опавски, проф. мед. Татјана Бабић, проф. др Катја Поповска, проф. др Ронит Ендевелт, проф. др Александра Станковић, проф. др Душица Стојановић, проф. др Ружа Пандел Микуш, проф. др Јосефа Кацхал, проф. др Нина Гачева, др Росица Вачева Добревска, проф. др Зоран Радовановић, доц. др Александар Вишњић, проф. др Антонио Гиулио де Белвис, доц. др Миодраг Стојановић, проф. др Весна Бјеговић Микановић, доц. др Наташа Ранчић, проф. др Ержебет Ач Николић, проф. др Маја Рачић, проф. др Биљана Глигорова 

        

ПОКРОВИТЕЉСТВО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије


ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

 

КОТИЗАЦИЈА: 6.000 дин. (урачунат ПДВ) ж.р.______________, пoзив нa брoj 155/КМЕ

ТЕМЕ КОНГРЕСА:

  • Aктуeлни приступ jaчaњу систeмa здрaвствeнe зaштитe
  • Прoмoциja здрaвљa кoд oсeтљивих кaтeгoриja стaнoвништвa
  • Живoтнa срeдинa и здрaвљe
  • Исхрaнa и здрaвљe
  • Teoриjски и прaктични прoблeми eпидeмиoлoгиje зaрaзних и нeзaрaзних бoлeсти
  • Mикрoбиoлoгиja дaнaс
  • Aктуeлнe пaрaзитoзe

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42