combine_images_980.jpg

Европска онколошка школа ESO Ниш 2013 "WOMEN’S CANCERS"

Штампа


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 26-28.4.2013. године, Рибарска Бања, конгресна сала Специјалне болнице

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 13 бодоваПасивно учешће - 7 бодова

ESO NIŠ 2013: WOMEN'S CANCERS je интeрнaциoнaлнo aкрeдитoвaнa oд стрaнe European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) сa 15 eврoпских КME бoдoвa (ECMEC).

РУКOВOДИЛAЦ: Проф.др Слађана Филиповић

ПРEДAВAЧИ: A. Bekić , A. Costa, T. Čufer, S. Đurđević, R. Džodić, A. Filipović, S. Filipović, S. Kadija, V. Kesić ,V. Kovčin,S. Mijalković, L. Muzikravić, Z. Nešković, V. Plešinac, M. Rosselli del Turco, Đ. Šarić, L. Stamatović, A. Stefanović , S. Šušnjar, S. Vasović

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Циљ организовања симпозијума WOMEN'S CANCERS јесте да учеснике, докторе који се баве малигнитетима дојке и женских репродуктивних органа, упозна са најновијим достигнућима у овој области у свету. Програм едукације усмерен је ка томе да доктори стекну нова и унапреде постојећа знања и вештине у области скрининга, дијагностике, терапије и праћења пацијената са овим обољењима.

Полазници ће током првог дана едукације усвојити знања и вештине из области епидемиологије, скрининга (са нагласком на квалитету организације и извођења), имиџинга карцинома дојке (ултразвук, мамографија, магнетна резонанција), стандарда у области патологије, хируршких приступа код карцинома дојке (радикална и поштедна хирургија), зрачне терапије, хемиотерапије, хормонотерапије и циљане терапије раног и локално узнапредовалог карцинома дојке, истраживања (идентификовања и валидације) нових транслационих терапијских „мета“, хемиотерапије, хормонотерапије и циљане терапије метастатске болести. На крају дана организован је приказ занимљивих случајева из праксе, уз активно учешће полазника и модерацију дискусије од стране одговарајућих стручњака.

Други дан едукације посвећен је гинеколошким карциномима, а учесници ће стећи знања и вештине из области карцинома грлића материце (скрининг, хируршка, зрачна и хемиотерапија), ендометријума (патологија, хирургија и адјувантни третман), и карцинома јајника (новине у дијагностици, збрињавање ране болести, значај хирургије код узнапредовале болести), као и о неким новим хируршким приступима (роботизована хирургија) и психоонкологији.

Трећи дан едукације посвећен је смерницама за збрињавање (ЕСМО смернице за карцином дојке и гинеколошке малигнитете) и ставовима и погледима пацијената.

Oпширниje (прoгрaм, приjaвa, рeгистрaциja, нaчин уплaтe и тд.) o EСO Ниш 2013. 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42