combine_images_980.jpg

Први конгрес кардионефрологије и хипертензије Југоисточне Европе успешно завршен

Штампа

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 9-11.5.2013. године, Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 15 бодоваУсмена презентација - 13 бодова;   Постер презентација - 11 бодова; Пасивно учешће - 9 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф.др Соња Раденковић

ПРEДAВAЧИ: Prof. dr. Volker Wizemann, Проф. др Стеван Илић, Prof. dr. Alexander Rosenkranz, Проф. др Марина Дељанин-Илић, Проф. др Гордана Коцић, Др. сци. мед. Гордана Перуничић-Пековић, Проф. др Бранислав Миловановић, Prof. dr. Rok Accetto, Проф. др Синиша Димковић, Проф. др Горан Корачевић, Проф. др Нада Димковић, Dr. med. Jan Menne, Проф. др Небојша Ђорђевић, Dr. med. Fulvio Floccari, Prof. dr. Mario Timio, Dr. med. Luca di Lullo, Dr. med. Rodolfo Rivera, Проф. др Димитра Калимановска Острић, Проф. др Милан Павловић, Проф. др Ђоко Максић, Доц. др Наташа Марковић-Николић, Проф. др Светислав Костић, Доц. др Дејан Петровић, Prof. dr. Peter Kotanko, Доц. др Радмила Величковић Радовановић, Проф. др Дијана Јовановић, Доц. др Бранка Митић, Проф. др Сања Симић-Огризовић, Доц. др Радомир Наумовић, Проф. др Вишња Лежаић, Prof. dr. Radovan Hojs, Проф. др Драган Ђурић, Прoф. др Сунчицa Пeтрoвскa, Prof. dr. Enrico Fiaccadori, Prof. dr. Isidre Vilacosta, Проф. др Татјана Потпара, Проф. др Милица Простран, Проф. др Небојша Деспотовић, Проф. др Соња Раденковић, Prof. dr. Manolis S. Kallistratos, Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Слободан Антић, Др. сци. мед. Зорица Рашић, Ass. Prof. dr. Marijan Bosevski, Prof. dr. Muftar Barbulashi, Prof. dr. Bernard Waeber, Prof. dr. Goce Spasovski, Проф. др Татјана Цветковић, Проф. др Стева Најман, Prof. dr. Enisa Mesić, Проф. др Љубица Ђукановић, Prof. dr. Donatella Verbanac, Проф. др Биљана Стојимировић, Проф. др Зоран Ковачевић, Проф. др Стева Пљеша

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, фармацеути, биохемичари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Постојање удружених болести срца и бубрега или кардиореналних синдрома, односно ренокардијалних синдрома представља сазнања која су новијег датума и која још увек нису ни довољно позната ни добро проучена.

Међутим, чињеница је да у пракси све више има болесника где оштећење срца доводи до оштећења бубрега и обрнуто примарна оштећења бубрега доводе до кардиоваскуларних компликација.

Етиопатогенетски механизми настанка ових синдрома су изузетно комплексни и најновија експериментална и клиничка истраживања у први план стављајумеханизме инфламације, хроничног оксидативног стреса, анемијског синдрома и поремећаја баланса воде и електролита. Посебан значај се придаје и променама у метаболизму фосфора и калцијума у бубрежних болесника, активацији РААС система, као и дејству локалних вазоконстрикторних чинилаца.

Поред доброг познавања узрока КВС компликација у бубрежних болесника, важно је сагледавање клиничких манифестација болести и њихових модалитета. То омогућује примена најновијих дијагностичких процедура које захтевају и спровођење адекватни терапијских протокола. Неопходно је да се много ради на превенцији ових стања, раном откривању или боље речено препознавању пацијената са високим ризиком.

Посебну пажњу поред болесника у терминалном стадијуму хроничне бубрежне болести заслужују пацијенти са трансплантираним бубрегом због високог КВС морбидитета и морталитета.

Методе за рано откривање КВС компликација су од примарног значаја и везане су за испитивање стања функције аутономног нервног система и одређивања специфичних биомаркера субклиничких оштећења КВС структура. Детаљно ће бити проучене и промене функције десне коморе, у бубрежних болесника.

Питање зашто примарне КВС болести дају оштећења бубрега је веома важно, јер се број ових пацијената прогресивно повећава. Механизми настанка секундарног оштећења бубрега су изузетно комплексни и укључују хемодинамске, нефротоксичне факторе и поремећаје у хомеостази воде и електролита.

У обради нових терапијских поступака најважније место заузеће разматрање лечења кардиореналних оштећења стем ћелијама што је терапија будућности.

С обзиром да је популација старих предиспонирана за кардиоренална оштећења обрађена су питања улоге хиперактивности симпатичког нервног система и опструктивне „sleep“ апнеје у старих.

Посебно ће бити обрађени и проблеми удружених болести срца и бубрега у пацијената са шећерном болешћу с обзиром да они носе одређене специфичности и у настанку и у развоју. Приказ експерименталних студија оштећења бубрега у метаболичком синдрому употпуниће нова сазнања о овом проблему.

Од велике важности ће бити и нове клиничко епидемиолошке студије везане за превенцију ране скрининг тестове и фармаколошке и не фармаколошке методе лечења.

Интерактивна настава кардионефрологија у свакодневној клиничкој пракси добиће још један аспект кроз питања која ће нефролози постављати кардиолозима и обрнуто кардиолози нефролозима, што има за циљ давање конкретних смерница и препорука у будућем лечењу пацијената са удруженим болестима срца и бубрега.

Посебна пажња биће посвећена дијагностици претклиничких оштећења срца и бубрега у хипертензији као и питању настанка резистентне хипертезије и новим дијагностичким и терапијксим процедурама у њеном лечењу.

КOТИЗAЦИJA: 10.000,00 дин (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 133/КМЕ.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

Прoмoциja књигe „Рeзистeнтнa aртeриjскa хипeртeнзиja“, прoф. др Сoњe Рaдeнкoвић,  зaкaзaнa зa 09.05.2013. гoдинe у 18.15 сaти у свeћaнoм aмфитeaтру aнeксa Фaкултeтa.

ПРОГРАМ РАДА

Фото галерија

Званични сајт Конгреса

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42