combine_images_980.jpg

Мултидисциплинарни приступ савременој стоматологији-најновија достигнућа у стоматолошкој пракси

Штампа


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм  брoj: 153-02-562/2013-01 дaтум: 01.03.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 26.4.2013.године, Медицински факултет Ниш, свечани амфитеатар анекса Факултета

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваПасивно учешће - 5 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Зорица Ајдуковић

ПРEДAВAЧИ: Проф. др Зорица Ајдуковић, Проф. др Мирјана Јаношевић, Проф. др Татјана Перовић, Проф.др Драган Красић, Проф. др Никола Бурић, Проф. др Зоран Пешић, Проф. др Јованка Гашић, Асс. др Радмила Живковић Обрадовић, Доц. др Душан Шурдиловић, Проф. др Саша Станковић, Проф. др Драган Младеновић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: доктори стоматологије, зубни техничари, стоматолошке сестре

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Стоматологија је мултидисциплинарна наука. Како би примена савремених достигнућа у стоматологији била адекватна неопходан је мултидисциплинарни приступ савременој стоматолошкој пракси. Једна од честих а јако тешких аномалија карактеристична за савремену стоматологију јесте малоклузија III класе. То је дентофацијалана аномалија коју одликују девијације у развоју доње и горње вилице у сагиталној равни. Етологија малоклузија III класе је мултифакторијална због интеракције наследних и фактора средине. Рехабилитација и лечење пацијената са овом врстом аномалије је јако компликовано, тешко, и захтева једну мултидисциплинарну сарадњу стоматолога више специјалности, нарочито ортодонта, протетичара, оралног или максилофацијалног хирурга . Регенеративне процедуре омогућавају да се кроз поступак добијања или премештања ткива са једне анатомске локације на другу, изврши реконструкције дефеката ткива или органа који недостају. На овај начин се у ствари поновно успоставља основна функција ћелија која је недостајала кроз присутан дефект. Иако постоје многи вештачки материјали који могу да надокнаде дефекте кости, аутогена кост је и даље биолошки идеалан материјал за коштану регенерацију јер обезбеђује остеогенезу и остеоиндукцију помоћу остеоцита, прекурсора остеобласта, остеобласат и остеокласта. Некада је у току терапијског поступка неопходно еднодонтски санирати ретенционе зубе. У том случају ендодонтски ириганси имају важну улогу у елиминацији микроорганизама из каналног система зуба, растварању органских ткива, уклањању дебриса и размазног слоја . Протетска рехабилитација наступа након завршетка свих осталих стоматолошких процедура и углавном у зависности од индикације користи најновије рестауративне керамичке системе. Физичке карактеристике наведених материјала представњене од стране произвођача указују на одличне резултате који се поистовећују са особинама природних зубних структура у погледу снаге савијања, модула еластичности и уочљивости на рендген снимцима. Kвалитет ж ивота као категорија која се истражује, јако је важна за ову групу пацијената, и интензивно се јавља у стручној литератури последњих двадесет година. Присутна је у разним областима медицине и стоматологије, са главним аспектом на хуманијем односу према пацијентима и сврсисходнијем спровођењу медицинских процедура.

КOТИЗAЦИJA: 3000,00 дин (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 132 /КМЕ


ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac. rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ТЕСТОВИ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42