Центар за унапређење квалитета

Штампа

 

Председник Центра за унапређење квалитета: Проф. др Иван Николић, од 07.10.2021.године.

Медицински факултет Универзитета у Нишу формирао је 2005. године Центар за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и научно-истраживачког рада, који је својим радом осигуравао унапређење квалитета свих активности на Факултету. Наставно-научно веће Факултета је 2012. године донело одлуку о преименовању овог Центра у Центар за унапређење квалитета.

 

Centar za unapredjenje kvaliteta sm 

Центар за унапређење квалитета ради на доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета Медицинског факултета. Чланови Центра су из редова наставника и сарадника, административних радника и студената. Број чланова Центра, његов састав и структура, делокруг рада, права, обавезе и одговорности, ближе су утврђени Статутом Факултета и Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета Медицинског факултета. Активности Центра за унапређење квалитета подељене су у надлежности одговарајућих комисија:

M Pos2

M Pos3

 

 

 

 

 

 

 

 

Планови и извештаји о раду свих комисија Центра и Центра за унапређење квалитета, као целине, усвајају се на Наставно-научном већу Факултета, доступни су јавности и могу се пратити преко сајта Факулета.