Центар за континуирану медицинску едукацију

Штампа

 

Центар за кckmeонтинуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Нишу је стручни орган Факултета, основан децембра 2004. године, који у име и за рачун Факултета, као организатора континуиране едукације, спроводи континуирану едукацију као програм перманентног образовања и усавршавања у здравству.

 

Континуирана едукација у здравству подразумева стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника кроз учешће на научним и стручним скуповима, семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.


У оквиру Центра формиран је Програмски савет који има седам чланова кога чинеугледни наставници Факултета. Радом Центра руководи наставник Факултета у сарадњи са продеканом за последипломску наставу. Руководиоца и чланове Програмског савета именује декан Факултета.

 

ПРОГРАМСКИ САВЕТ ЦЕНТРА ЧИНЕ: 

 

ПРАВИЛНИК о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 2014.