Еxamination timetable - Vocational nurse

Print
 

1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

1. дан

2. дан

3. дан

4. дан

5. дан

1.

Анатомија и хистологија

Микробиологија и имунологија

Медицинска физиологија и биохемија

Социјална медицина и хигијена

Медицина и друштво

2.

Организација здравствене заштите

Медицина рада (ИП)

3.

Породична медицина (ИП)

Промоција здравља (ИП)

2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА

Година студија

6. дан

7. дан

8. дан

9. дан

10. дан

1.

Фармакологија са токсикологијом

Патофизиологија и патологија

Медицинска информатика и менаџмент

Енглески језик (ИП)

Здравствена нега и дијатетика

Медицинско законодавство (ИП)

Епидемиологија

2.

Геријатрија са негом

Здравствено васпитање

Вештина комуникација (ИП)

3.

Медицинска екологија (ИП)

Здравствена статистика (ИП)