Еxamination timetable - Dentistry

Print

 

 
1. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА
Година студија 1. дан 2. дан 3. дан 4. дан 5. дан
1. Анатомија Молекуларна и гумана генетика Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном Медицина и друштво Физиологија 1-стари програм
Хемија у стоматологији (ИП)
2. Патологија и орална патологија Микробиологија и имунологија Физика (Физиологија)   Физиологија
Физиологија 2-стари програм
3. Болести зуба претклиника Анестезија у стоматологији Стоматолошки материјали (ИП)    
4.   Орална хирургија Болести зуба клиника 1 Гнатологија Орална медицина
5. Болести зуба клиника 2 Фиксна протетика (ИП) Пародонтологија Ласеротерапија у стоматологији (ИП)  
2. НЕДЕЉА ИСПИТНОГ РОКА
Година студија 6. дан 7. дан 8. дан 9. дан 10. дан
1. Хистологија и ембриологија Биохемија и орална биохемија Медицинска статистика и информатика Морфологија зуба  
Енглески језик (ИП)
2. Патофизиологија Стоматолошка протетика претклиника Принципи и етика научноистраживачког рада (ИП) Енглески језик у стоматологији Медицинска генетика (ИП)
Физичке методе у стоматологији (ИП)
3. Фармакологија са токсикологијом   Основи имунологије (ИП)    
4.       Болести ризика (ИП) Менаџмент у здравству (ИП)
Имплантологија (ИП) Ургентна стоматологија (ИП)
5. Максилофацијална хирургија Судска медицина