Органи (секције) парламента (en)

Print

ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА (ЦНИРС)

Центар за научно-истраживачки рад студената (ЦНИРС) Медицинског факултета у Нишу већ дуги низ година постоји као секција Студентског парламента. ЦНИРС представља волонтерску секцију едукативног карактера, која окупља студенте свих студијских програма са основним циљем да им помогне у савладавању првих корака у изради научно-истраживачког рада. Центар има дугу традицију, па многи професори Медицинског факултета у Нишу, данас истакнута имена у српској, али и у светској биомедицинској науци, везују своје почетке управо за ЦНИРС.

Најважније активности ЦНИРС-а односе се на организацију и припрему учешћа студената на конгресима студената медицине и стоматологије Србије, а обухвата:

 Опширније ...

 

СПОРТСКО ДРУШТВО „МЕДИЦИНАР“

Спoртскo друштвo ‚‚Meдицинaр'' Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу пoстojи кao  орган - ресор за спорт Студeнтскoг пaрлaмeнтa вeћ дуги низ гoдинa. Спoртскo друштвo ‚‚Meдицинaр'' прeдстaвљa вoлoнтeрску сeкциjу спoртскo-рeкрeaтивнoг кaрaктeрa, кoja oкупљa студeнтe свих студиjских прoгрaмa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу сa oснoвним циљeм дa им пoмoгнe у oргaнизaциjи, трeнинзимa и припрeми мушких и жeнских eкипa зa тaкмичeњa у oквиру Унивeрзитeтскe лигe и Meдициниjaдe. Tрaдициoнaлнo, нaши студeнти-спoртисти Медицинског факултета у Нишу бeлeжe вeoмa зaпaжeнe рeзултaтe у свим спoртoвимa.

У oквиру Спoртскoг друштвa, студeнти фoрмирajу eкипe у укупнo 9 спoртoвa: фудбaл, кoшaркa, oдбojкa, рукoмeт, тeнис, стoни тeнис, пливaњe, шaх, крoс.

 Опширније ...

РЕСОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ - СТУДЕНТСКИ ЧАСОПИС

Студенти Медицинског факултета у Нишу имају два студентска часописа у којима могу да објављују своје радове: