Exam prerequisites

Print

Условљеност предмета по одлуци Наставно-научног већа од 12.01.2015. године :

 

Р.бр.

Назив предмета

Предмети које је студент обавезан да положи као услов:

1.

Анатомија и хистологија

2.a

Енглески језик

2.б

Медицинско законодавство

3.

Медицина и друштво

4.

Медицинска информатика и менаџмент

5.

Епидемиологија

6.

Социјална медицина и хигијена

7.

Фармакологија са токсикологијом

8.

Медицинска физиологија и биохемија

Анатомија и хистологија

9.

Микробиологија и имунологија

10.

Патофизиологија и патологија

Медицинска физиологија и биохемија

11.

Здравствена нега и дијететика

12.

Физичко васпитање*

13.

Летња стручна пракса првe гoдинe-Здравствена нега

14.

Прва помоћ

15.

Основи неурологије са негом

16.

Основи педијатрије са негом

17.

Основи физикалне медицине и рехабилитације

18.

Основи интерне медицине са негом

Патофизиологија и патологија
Фармакологија са токсикологијом

19.

Здравствено васпитање

20.

Основи радиологије и онкологије

Основи интерне медицине са негом

21.

Геријатрија са негом

Основи интерне медицине са негом

22.

Основи хирургије са негом

Основи интерне медицине са негом

23.

Основи инфективних болести са негом

Основи интерне медицине са негом

24.

Организација здравствене заштите

25.а

Вештина комуникације

25.б

Медицина рада

Основи интерне медицине са негом

26.

Летња стручна пракса друге године

26.а

Основи педијатрије са негом

26.б

Основи неурологије са негом

26.в

Основи интерне медицине са негом

26.г

Основи хирургије са негом

26.д

Основи инфективних болести са негом

27.

Општа анестезиологија и реаниматологија

Основи хирургије са негом

28.

Основи психијатрије са медицинском психологијом

29.

Основи гинекологије и акушерства са негом

Основи хирургије са негом

30.

Изборни модул 1:

30.1.а

Промоција здравља

Здравствено васпитање

30.1.б

Здравствена статистика

30.1.в

Ментална хигијена

30.1.г

Медицинска екологија

Изборни модул 2:

30.2.а

Дерматовенерологија

Основи инфективних болести са негом

30.2.б

Палијативна нега и терапија

Основи интерне медицине са негом

30.2.в

Неонатологија

Основи педијатрије са негом

30.2.г

Породична медицина

Основи интерне медицине са негом

Изборни модул 3:

30.3.а

Ургентна медицина

Основи интерне медицине са негом
Основи хирургије са негом

30.3.б

Офталмологија

30.3.в

Оториноларингологија

30.3.г

Клиника акутног тровања

Основи интерне медицине са негом
Фармакологија са токсикологијом

31.а

Интерна медицина са негом

Основи интерне медицине са негом

31.б

Хирургија са негом

Основи хирургије са негом

31.в

Педијатрија са негом

Основи педијатрије са негом

31.г

Инфективне болести са негом

Основи инфективних болести са негом

32.

Стручна пракса

32.а

Интерна медицина са негом

32.б

Хирургија са негом

32.в

Педијатрија са негом

32.г

Инфективне болести са негом

33.

Летња стручна пракса изборног блока, треће године

33.а

Педијатријa са негом

33.б

Интерна медицина са негом

33.в

Хирургија са негом

33.г

Инфективне болести са негом

34.

Завршни стручни рад

Положени сви претходни предмети из курикулума студијског програма и обављена стручна пракса