DOCUMENTS

Print

 

СТАТУТ

 

pdf   Статут Универзитета у Нишу, Гласник Универзитета у Нишу, број 8/2017.
1pdf   Статут Медицинског факултета Универзитета у Нишу, април 2021.
1pdf   Одлука о ужим научним, уметничким и стручним областима, јун 2018. („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 4/2018)
1pdf   Одлука о подели ужих научних области по категоријама и припадности предмета УНО сеп. 2018

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdfИнформатор о раду Медицинског факултета Универзитета у Нишу

 

ОПШТА И ПОДЗАКОНСКА АКТА

Правилници

 

ЗАКОНИ

pdfЗакон о високом образовању  - (" Сл. гласник РС", бр. 88/2017) - ступио на снагу 07.10.2017.

pdfЗакон о раду

pdfЗакон о научноистраживачкој делатности