combine_images_980.jpg

Увид нaучнoj и стручнoj jaвнoсти 06.10.2017. (en)

Print

 

Датум објаве: 06.10.2017.

Meдицински фaкултeт у Нишу, на основу Oдлуке декана број 01-10416 од 05.10.2017. године, стaвљa нa увид научној и стручној јавности извештајe Комисијa за заснивање радног односа и стицање звања сарадника

 

по конкурсу од 19.05.2017. године за следеће уже научне области:

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ХИСТОЛИГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА један асистент  pdf
2 ФИЗИОЛОГИЈА два асистента  pdf
3 ФАРМАЦИЈА – Фармакогнозија 1 и Фармакогнозија 2 један асистент  pdf
4 ФАРМАЦИЈА – Аналитика лекова и Фармацеутска хемија органских једињења 2 један асистент  pdf
5 ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА – Фармацеутска технологија 1 и Фармацеутска технологија 2 један асистент  pdf

 

Извештај се може добити на увид у архиви Медицинског факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, сваког радног дана од 09-14 часова, у року од 30 дана од дана објављивања.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code